European standards of administrative law

  • Valerii Kolpakov Zaporizhzhia National University
Keywords: standards of administrative law, the principles of administrative law, public administration, administrative services, public service, administrative justice, human rights

Abstract

The article examines the standards of administrative law in Europe. Their system and structure has been analyzed. We have described the role of the application of standards of administrative law in the practice of administrative bodies. It has been determined the content of the standards of administrative law in the field of human rights, the organization of the public administration, administrative services, public service; administrative justice.

References

Pro zakhody shchodo vprovadzhennia Kontseptsii administratyvnoi reformy v Ukraini: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 22 lypnia 1998 r. // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 1999. – № 21. – St. 943.

Schwarze J. Administrative Law under European Influence: On the Convergence of the Administrative Laws of the EU Member States / J. Schwarze. – London: Sweet & Maxwell, 1996. – 840 s.

Europe and Governance: The European Administrative Space [Electronic resource]. – Access : http: // dx.doi.org/10.1787/5kml6143zd8p-en.

Pukhtetska A. A. Yevropeiski pryntsypy administratyvnoho prava ta Yevropeiskyi administratyvnyi prostir / A. A. Pukhtetska. – K.: Instytut derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy, 2007. – 88 s.

Pryntsyp verkhovenstva prava: problemy teorii ta praktyky: u dvokh knyhakh / za zah. red. Yu. S. Shemshuchenka; [red. kol.: Yu. S. Shemshuchenko (holova)] / Knyha druha: Pryntsyp verkhovenstva prava u diialnosti derzhavy ta v administratyvnomu pravi / vidp. red. V. B. Aver’ianov. – K: Konus-Iu, 2008. – 314 s.

Rukovodstvo po monytorynhu admynystratyvnoho pravosudyia / Akademyia ym. Folke Bernadota y Biuro OBSE po demokratycheskym ynstytutam y pravam cheloveka (BDYPCh). – Varshava, 2013. – 110 s.
Published
2019-02-22
How to Cite
Kolpakov, V. (2019). European standards of administrative law. Administrative Law and Process, 3(Ювілейний), 5-18. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/388