Professionalism and competence of civil servants as a precondition for the effectiveness of public financial control

  • Tamara Gubanova School of Law "Finance and Law College"
Keywords: Professionalism and competence of civil servants as a precondition for the effectiveness of public financial control

Abstract

The article investigates the professionalism and competence as the main, essential requirements to be met by government officials in Ukraine, as subjects who exercise state financial control.

References

Savchenko L. A. Pravovi problemy finansovoho kontroliu v Ukraini : dys. …dok-ra. yuryd. nauk / Savchenko Lesia Anatoliivna. – Irpin, 2003.

Andreev V. D. Yspolzovanye эkonomycheskoho analyza v revyzyonnoi rabote / Andreev V. D. – M.: MKY, 1985. – 67 s.; Derzhavnyi finansovyi kontrol / Analiz hrupy ekonomichnoho ta finansovoho zakonodavstva Ukrainsko-Ievropeiskoho konsultatyvnoho tsentru z pytan zakonodavstva. – K.: Vydannia UEPLAC, 2001. – Kviten. – 15 s.

Pro Rakhunkovu palatu: Zakon Ukrainy vid 11 lypnia 1996 r. № 315/96 VR // Holos Ukrainy. – 29.10.1996. – № 204.

Pro derzhavnu sluzhbu: Zakon Ukrainy vid 16. 12. 1993 r. № 3723-XII // Holos Ukrainy. – 05. 01. 1994.

Pro derzhavnu podatkovu sluzhbu v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 5 liutoho 1998 r. № 83/98-VR // Holos Ukrainy. – 14.02.1998.

Pro pidvyshchennia efektyvnosti systemy derzhavnoi sluzhby: Ukaz Prezydenta Ukrainy № 208 vid 11 liutoho 2000 r. // Uriadovyi kur’ier. – 15.02.2000.

Pro stratehiiu reformuvannia systemy derzhavnoi sluzhby v Ukraini: Ukaz Prezydenta Ukrainy № 599 vid 14 kvitnia 2000 r. // Uriadovyi kur’ier. – 19. 04. 2000.

Korzh I. F. Profesionalizm i kompetentnist – osnovni kryterii otsinky diialnosti derzhavnykh sluzhbovtsiv / Korzh I. F. // Derzhava i pravo. – 2008. – № 42. – S. 277.

Nyzhnyk N. Deiaki aspekty administratyvnoi reformy v Ukraini: stan ta perspektyvy. Prohrama «Ukraina – 2010». Konsolidatsiia ukrainskoho suspilstva: realii, perspektyvy : nauk.-metod. posibnyk / Nyzhnyk N. – K.: Vyd-vo UADU, 1999. – 200 s.

Hosudarstvennaia sluzhba (kompleksnыi podkhod). – M.: Delo, 1999. – 440 s.
Published
2019-02-22
How to Cite
Gubanova, T. (2019). Professionalism and competence of civil servants as a precondition for the effectiveness of public financial control. Administrative Law and Process, (3(9), 147-156. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/377
Section
Special administrative law