The mechanism of administrative and legal framework of the restricted information circulation, security

  • Anna Barikova Taras Shevchenko National University of Kyiv
Keywords: restricted information, mechanism of administrative and legal framework, regulatory legal framework, legal relationship, legal means, legal fact

Abstract

The paper deals with theoretical aspects of the mechanism of administrative and legal framework of the restricted information circulation, security. The author specified the content and the structure of this definition. In this paper it is defined the essence of procedures, tools and techniques by which the rule of law in the formation, security and protection of the restricted information is transformed into an ordered relationship.

References

Alekseev S. S. Mekhanizm pravovogo regulirovaniia v sotsialisticheskom gosudarstve [Regulatory legal mechanism in a socialist state] / S. S. Alekseev. – M. : Yurid. Lit., 1966. – 188 p.

Lekar S. I. Mistse administratyvnopravovoho mekhanizmu zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky derzhavy u systemi derzhavno-pravovoho mehanizmu [Administrative and legal mechanism and its role in ensuring the economic security of the state in the system of the state legal mechanism] / S. I. Lekar // Administratyvne pravo i protses [Administrative law and process]. – K., 2013. – No. 1 (3). – Rp. 15–20.

Zuev R. Shchodo mekhanizmu administratyvno-pravovoho zabezpechennia prav i svobod liudyny [On the mechanism of administrative and legal ensuring of human rights and freedoms] / R. Zuev // Yurydychna Ukraina [Legal Ukraine]. – K., 2011. – No. 8 (104). – Pp. 46–51.

Yeshchuk O. M. Mekhanizm administratyvno-pravovoho rehuliuvannia okhoronnoi diialnosti [The mechanism of administrative and legal regulation of protective activity] / O. M. Yeshchuk // Derzhava i pravo [State and Law]. – K., 2010. – No. 47. – Pp. 255–258.

Shloma H. O. Administratyvno-pravove zabezpechennia sluzhbovoi taiemnytsi v orhanakh vnutrishnikh sprav Ukrainy [Administrative and legal framework of the restricted information in the internal affairs of Ukraine] : summary of dissertation for obtaining Ph.D. academic degree: speciality 12.00.07 “Administrative Law and Procedure; Financial Law; Information Law” / H. O. Shloma. – Kh., 2005. – 20 p.

Burlai E.V. Normy prava i pravootnosheniia v sotsialisticheskom obshchestve [Legal regulations and legal relations in socialist society] / E. V. Burlai. – K.: Nauk. dumka, 1987. – 90 p.

Tolstoi Yu. K. K teorii pravootnosheniia [To the theory of a legal relationship] / Yu. K. Tolstoi. – Saint-Petersburg : Publishing office of Leningradskii University, 1959. – 88 p.

Khalfina R. O. Obshchee uchenie o pravootnoshenii [General theory of a legal relationship] / R.O. Khalfina. – M.: Yurid. Lit., 1974. – 351 p.

Lazur Ya. V. Zahalni problemy doslidzhennia pravovidnosyn u sferi administratyvno-pravovoho zabezpechennia realizatsiiprav i svobod hromadian [Zahalni problemy doslidzhennia pravovidnosyn u sferi administratyvno-pravovoho zabezpechennia realizatsii prav i svobod hromadian] / Ya. V. Lazur // Publichne pravo [Public Law]. – K., 2011. – No. 2. – Pp. 33–39.

Kozlov Yu. M. Administrativnye pravootnosheniia [Administrative legal relations] / Yu. M. Kozlov. – M.: Yurid. Lit., 1976. – 184 p.

Afanasiev K. Suchasnyi format administratyvnykh pravovidnosyn [The current format of administrative legal relations] / K. Afanasiev // Pravo Ukrainy [Law of Ukraine]. – K., 2008. – No. 11. – Pp. 20–26.

Avdiuhin R. Pravovi zasoby yak harantii zabezpechennia prav liudyny [Legal means as guarantees for ensuring human rights] / R. Avdiuhin // Yuridicheskii vestnik [Law Herald]. – Odessa, 2010. – No. 1. – Pp. 8–12.

Denysova A. Pravovi zasoby: poniattia ta vydy [Legal facilities: concept and kinds] / A. Denysova // Pravo Ukrainy [Law of Ukraine]. – K., 2010. – No. 7. – Pp. 190–196.

Nevolia V. V. Zasoby administratyvno-pravovoho rehuliuvannia [Administrative and legal means of regulation] / V. V. Nevolia // Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav [Scientific Herald of the National Academy of Internal Affairs]. – K., 2011. – No. 3 (76). – Pp. 72–76.
Published
2019-02-22
How to Cite
Barikova, A. (2019). The mechanism of administrative and legal framework of the restricted information circulation, security. Administrative Law and Process, (3(9), 139-146. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/376
Section
Special administrative law