Administrative and legal status of a police officer concerning usage of the polygraph as a type of public property

  • Ivan Palamarchuk National Academy of Internal Affairs
Keywords: property, public property, objects, public objects, polygraph, concept of public property

Abstract

One of the latest scientific achievements – polygraph or so called «lie detector» is thoroughly analyzed in the aspect of criminal offense investigation. This technical device is a type of public property used basically as an instrument to authorize the competency of the law enforcement personnel.

References

Grassi A. Principi di Stato / A. Grassi. – Roma, 1990. – P. 414.

Low B. Police Management / B. Low. – N. Y., 1985. – P. 300.

Opatskyi R. M. Administratyvno-pravovyi status pratsivnykiv sluzhby dilnychnykh inspektoriv militsii: poniattia ta shliakhy vdoskonalennia [Elektronnyi resurs] / Opatskyi R. M. – Rezhym dostupu: http://www.stattionline.org.ua/index.php/filologiya/79/13473-administrativno pravovij-status-pracivnikiv-sluzhbidilnichnix-inspektoriv-milici%D1%97-ponyattya-ta-shlyaxi-vdoskonalennya.html.

Polizia Internazionale. – 1996. – № 1. – P. 40.

Shestakov S. V. Administratyvno-pravovyi status pratsivnyka militsii : dys… kand. yuryd. nauk: 12.00.07 / Shestakov S. V. – Kh., 2003. – S. 73.

Tadieieva O. M. Geneza poniattia «Publichne maino» // Administratyvne pravo i protses № 4(6)/2013 [Эlektronnыi resurs] / Tadieieva O. M. – Rezhym dostupa : http://applaw.knu.ua/index.php/arkhivnomeriv/4-6-2013/item/237-geneza-ponyattya-publichne-mayno-tadieieva-o-m.

Pro militsiiu : Zakon Ukrainy vid 20 dekabria 1990 h. № 565-XII.

Administratyvne pravo Ukrainy. Akad. kurs : pidruch.: [u dvokh tomakh]: T. 1. Zah. chastyna / red. kolehiia: V. B. Aver’ianov (holova) ta in. – K.: TOV «Vydavnytstvo «Iurydychna dumka», 2007. – 592 s.

Karadzhe-Yskrov N. P. Publychnыe veshchy. Vыp. pervыi. Yzd. Yrkutskoi Sektsyy Nauchnыkh Rabotnykov / Karadzhe-Yskrov N. P. – Yrkutsk, 1927. VII – 80 s.

Pro zatverdzhennia Instruktsii shchodo zastosuvannia komp’iuternykh polihrafiv u roboti z personalom orhaniv vnutrishnikh sprav : Nakaz MVS Ukrainy vid 28 lypnia 2004 r. № 842.

Ob utverzhdenyy Ynstruktsyy o poriadke yspolzovanyia polyhrafa pry oprose hrazhdan: Prykaz Mynysterstva vnutrennykh del Rossyiskoi Federatsyy ot 28 dekabria 1994 h. № 437 [Эlektronnыi resurs]. – Rezhym dostupa : http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_43239.html.

Ob utverzhdenyy Ynstruktsyy o poriadke provedenyia orhanamy hosudarstvennoi bezopasnosty Respublyky Belarus oprosa s yspolzovanyem polyhrafa: Prykaz Komyteta hosudarstvennoi bezopasnosty Respublyky Belarus ot 22 avhusta 1998 h. № 91 [Эlektronnыi resurs]. – Rezhym dostupa : http://pravo.levonevsky.org/bazaby11/republic50/text786.htm.

Polihraf: naukova pryroda pokhodzhennia, normatyvno-pravove rehuliuvannia ta dopustymi mezhi zastosuvannia . monohrafiia. – K.: «Osvita Ukrainy», 2012. – 394 s.

Leshkovych T. A. Vykorystannia polihrafa v rozsliduvanni zlochyniv: suchasnyi stan ta perspektyvy: avtoref. dys. …kand. yuryd. nauk / Leshkovych T. A. – L., 2014. – 18 s.

O prymenenyy testyrovanyia na detektore symuliatsyy (polyhrafe) : Zakon Respublyky Moldova ot 12 dekabria 2008 h. № 269-XVI [Эlektronnыi resurs]. – Rezhym dostupa : http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=26924.

Pro operatyvno-rozshukovu diialnist : Zakon Ukrainy vid 18 liutoho 1992 r. № 2135-KhII.

Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy vid 13 kvitnia 2013 № 4651-VI.
Published
2019-02-22
How to Cite
Palamarchuk, I. (2019). Administrative and legal status of a police officer concerning usage of the polygraph as a type of public property. Administrative Law and Process, (3(9), 132-138. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/374
Section
Special administrative law