Normative-legal acts of economic legislation in the system of sources of economic law of Ukraine

  • Oleksandr Dzhurynskyi
Keywords: sources of economic law, economic legislation, normative-legal acts, normative acts

Abstract

This article examines the concept and types of normative-legal acts of economic legislation in the system of economic law of Ukraine.

References

Mamutov V. K. Kodyfykatsyia : sbornyk nauchnыkh trudov / V. K. Mamutov. – K.: Yurynkom Ynter, 2011. – 248 s.

Znamenskyi H. L. Novoe khoziaistvennoe pravo / Znamenskyi H. L. Yzbr. trudы : sb. nauch. trudov. – K.: Yurynkom Ynter, 2012. – 488 s.

Khoziaistvennoe zakonodatelstvo Ukraynы: praktyka prymenenyia y perspektyvы razvytyia v kontekste evropeiskoho vыbora // Sb. nauch. tr. NAN Ukraynы ; Yn-t эkonom.-prav. yssledovanyi; redkol.: Mamutov V. K. (otv. red.) y dr. – Donetsk: OOO «Iuho_Vostok, Ltd», 2005. – 584 s.

Kodyfikatsiia hospodarskoho zakonodavstva: ukrainskyi dosvid i perspektyvy rozvytku // Zbirnyk materialiv «kruhlykh stoliv» ; za zah. red. V. K. Mamutova ta O. L. Kopylenka. – K.: Instytut zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2012. – 118 s.

Problemy modernizatsii hospodarskoho zakonodavstva : zb. nauk. Prats (za materialamy kruhloho stolu, m. Kyiv, 1 hrudnia 2010 r.) / red. kol.: O. D. Krupchan (holova), V. S. Shcherbyna, O. M. Vinnyk ta in.. – K.: NDI pryvatnoho prava i pidpryiemnytstva NAPrN Ukrainy, 2011. – 123 s.

Koval V. M. Problemy zastosuvannia norm materialnoho prava v hospodarskomu sudochynstvi : monohrafiia / V. M. Koval. – Odesa: Yurydychna literatura, 2011. – 528 s.

Pronska H. V. Vybrane / H. V. Pronska. – K.: Osvita Ukrainy, 2013. – 696 s.

Khoziaistvennoe pravo Ukraynы : uchebnyk / pod red. A. S. Vasyleva, O. P. Podtserkovnoho. – Kh.: OOO «Odyssei», 2005. – 464 s.

Shevchenko Ya. M. Poniattia pryvatnoho prava yak yadra pravoporiadku, zasnovanoho n a rynkovii orhanizatsii ekonomiky / Ya. M. Shevchenko // Metodolohiia pryvatnoho prava: suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku : zbirn. mat. II Mizhn. nauk.-prakt. konf. «Metodolohyia chastnoho prava: sovremennoe sostoianye y perspektyvы razvytyia» (m. Kyiv, 22–23 travnia 2009 r.) / red. kol. O. D. Krupchan (holova), N. S. Kuznietsova, Ya. M. Shevchenko ta in. – K.: NDI pryvatnoho prava i pidpryiemnytstva APrN Ukrainy, 2009. – S. 29–35.

Kruhlova N. Yu. Khoziaistvennoe pravo / N. Yu. Kruhlova. – M.: Russkaia Delovaia Lyteratura, 1997. – 608 s.

Kruhlova N. Yu. Khoziaistvennoe pravo : ucheb. posobye / Kruhlova N. Yu. – 4-e yzd. pererab. y dop. – M.: Vыsshee obrazovanye, 2008. – 875 s.

Pihach Ya. M. Hospodarske zakonodavstvo : navch. posib. / Pihach Ya. M., Trufanova L. M. – K.: Tsentr navch. literatury, 2005. – 624 s.

Shcherbyna V. S. Hospodarske pravo : pidruchnyk / V. S. Shcherbyna. – 6-e vyd., pererob. i dopov. – K.: Yurinkom Inter, 2013. – 640 s.

Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 1998. – № 32. – St. 1209.

Naukovo-praktychnyi komentar Hospodarskoho kodeksu Ukrainy / [O. A. Belianevych, O. M. Vinnyk, V. S. Shcherbyna ta in.] ; za zah. red. H. L. Znamenskoho, V. S. Shcherbyny. – 3-tie vyd., pererobl. i dopov. – K.: Yurinkom Inter, 2012. – 776 s.

Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2014. – № 54. – St. 1440.

Yshutyn V. Yu. Ystoryia kodyfykatsyy khoziaistvennoho zakonodatelstva v sovetskyi y postsovetskyi peryodы / Yshutyn V. Yu. // Prylozhenye k zhurnalu «Predprynymatelskoe pravo». – 2010. – № 3. – S. 56–59.

Zamoiskyi Y. E. Predyslovye. Ynteresnaia, pouchytelnaia y rezonansnaia polemyka yurystov / Mamutov V. K. Kodyfykatsyia: sbornyk nauchn. trudov. – K.: Yurynkom Ynter, 2011. – S. 5–8.

Panchenko V. V. Vnutrishnohospodarski lokalni normatyvno-pravovi akty silskohospodarskykh pidpryiemstv yak dzherela ahrarnoho prava : dys. … kand. yuryd. nauk / Panchenko V. V. – Kh., 2011. – 192 s.

Tomashevska M. O. Korporatyvni akty v systemi dzherel prava Ukrainy : dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.01 / M. O. Tomashevska. – K., 2005. – 220 s.
Published
2019-02-22
How to Cite
Dzhurynskyi, O. (2019). Normative-legal acts of economic legislation in the system of sources of economic law of Ukraine. Administrative Law and Process, (3(9), 96-104. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/369
Section
Special administrative law