Some theoretical and practical aspects of bringing to legal liability for committing an administrative offence by persons that have the status of judge

  • Viktoriia Paryshkura Taras Shevchenko National University of Kyiv
Keywords: legal liability, administrative offence, judge’s administrative liability, judge’s immunity, status of judge

Abstract

The article gives valuable information of some practical and theoretical aspects of judges’ administrative liability. In particular, the pointlessness of using disciplinary liability to the judge for committing an administrative offence and actual replacement of one kind legal liability by another was proved by the author

References

Administratyvna vidpovidalnist v Ukraini : navch. posib. / [Humeniuk V. A., Dzhahupov H. V., Komziuk A. T., Komziuk L. T., Lysach Yu. H., Salmanova O. Yu., Synov O. V., Tyshchenko M. M.]; za zah. red. A. T. Komziuka. – [2-e vyd., pererob. i dop.]. – Kh. : Un-t vnutr. sprav, 2000. – 99 s.

Administratyvne pravo Ukrainy : akadem. kurs : pidruch. u 2-kh t.: t. 1. Zah. chastyna / [Aver’ianov V. B., Andriiko O. F., Bytiak Yu. P., Holosnichenko I. P., Kaliuzhnyi R. A., Kivalov S. V., Kubko Ye. B. ta in.]; za red. Aver’ianova V. B. – K.: TOV «Vydavnytstvo «Iurydychna dumka», 2007. – 592 s.

Vynohradova L. Ye. Yurydychna vidpovidalnist suddiv zahalnykh sudiv Ukrainy : dys. … kand. yuryd. nauk : 12.00.10 / L. Ye. Vynohradova. – O., 2004. – 187 s.

Vysnovok Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy po spravi № 1-35/2001 vid 11 lypnia 2001 r. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v003v710-01.

Honcharenko O. V. Aktualni pytannia prytiahnennia suddiv do vidpovidalnosti (chastyna persha) / O. V. Honcharenko // Visnyk Vyshchoi rady yustytsii». – 2011. – № 1(5). – S. 77–92.

Kleandrov M. Y. Otvetstvennost sudy: monohrafyia / M. Y. Kleandrov. – M.: Norma: YNFRA, 2011. – 576 s.

Kolpakov V. K. Administratyvne pravo Ukrainy: pidruch. / V. K. Kolpakov, O. V. Kuzmenko. – K.: Yurinkom Inter, 2003. – 544 s.

Maliarenko A. Vidpovidalnist suddiv za vchynennia administratyvnykh ta kryminalnykh pravoporushen / A. Maliarenko // Visnyk Natsionalnoi akademii prokuratury Ukrainy. – 2012. – № 2. – S. 95–100.

Maliarenko A. V. Pidstavy yurydychnoi vidpovidalnosti suddiv zahalnoi yurysdyktsii Ukrainy: dys. … kand. yuryd. nauk : 12.00.10 / A. V. Maliarenko. – O., 2013. – 244 s.

Polovyi O. L. Harantii suddivskoi nezalezhnosti pry prytiahnenni suddiv do yurydychnoi vidpovidalnosti: dys.… kand. yuryd. nauk. : 12.00.10 / O. L. Polovyi. – K., 2014. – 226 s.

Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy po spravi № 1-1/2004 vid 1 hrudnia 2004 r. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v019p710-04.

Status suddiv : navch. posib. / [Kriuchko Yu. I., Marochkin I. Ye., Moskvych L. M., Nazarov I. V., Trahniuk R. R.]; za zah. red. I. Ye. Marochkina. – Kh.: Pravo, 2009. – 120 s.

Stetsenko S. H. Administratyvne pravo Ukrainy : navch. posib. / S. H. Stetsenko. – [3-tie vyd., pererob. ta dop.]. – K. : Atika, 2011. – 624 s.

Uzhhorodskyi suddia «pid mukhoiu» kydavsia na kolyshnoho nachalnyka Chopskoi mytnytsi [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://uzhgorod.net.ua/news/66038#sthash.biTmqWqq.dpuf.

Cherniavska T. I. Osoblyvosti ta problemni pytannia prytiahnennia do administratyvnoi vidpovidalnosti suddiv yak osoblyvoi katehorii derzhavnykh sluzhbovtsiv / T. I. Cherniavska, V. V. Kniaziev // Nauka i pravookhorona. – 2013. – № 3(21). – S. 134–139.
Published
2019-02-22
How to Cite
Paryshkura, V. (2019). Some theoretical and practical aspects of bringing to legal liability for committing an administrative offence by persons that have the status of judge. Administrative Law and Process, (3(9), 58-65. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/365
Section
Special administrative law