The legal status of executive authorities as a guarantee of compliance with the legal state principles and the rule of law

  • Yurii Protsan National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
Keywords: legal state, rule of law, good governance, legal status, tasks, functions, duties, responsibilities, authority, control

Abstract

We study the question of regulation of the legal status applicable to law enforcement authorities.

References

Rekomendatsyia CM/Rec (2007) 7 Komyteta Mynystrov hosudarstvam chlenam o nadlezhashchem hosudarstvennom upravlenyy : pryniata Komytetom Mynystrov Soveta Evropы 20 yiunia 2007 hoda / Ofitsiinyi sait Yevropeiskoho Soiuzu [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : www.europa.eu.int

Ynostrannoe konstytutsyonnoe pravo / [Y. A. Alebastrova, H. N. Andreeva, V. V. Maklakov y dr.] ; pod red. prof. V. V. Maklakova. – M. : Yurystъ, 1996. – 512 s.

Konstytutsiia Ukrainy : Pryiniata na p’iatii sesii Verkhovnoi Rady Ukrainy 28 chervnia 1996 roku [Iz zminamy, stanom na 21.02.2014] // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 1996. – № 30. – St. 141.

Bolshoi yurydycheskyi slovar / [Dodonov V. N., Ermakov V. D., Krыlova M. A. y dr.]. – M. : «Ynfra-M», 2001. – 623 s.

Latynsko-russkyi slovar slovar / Sostavylъ H. Shultsъ. Yzdanie deviatoe. Sankt-Peterburhъ: Typohrafiia Ymperatorskoi Akademiy naukъ, 1898. – 606 s.

Tokvyl A. Starыi poriadok y revoliutsyia / Aleksys Tokvyl Per. s frants. L. N. Efymova. – Sankt-Peterburh: «ALETEIIa», 1998. – 247 s.

Khaiek Frydrykh Avhust fon Pravo, zakonodatelstvo y svoboda: Sovremennoe ponymanye lyberalnыkh pryntsypov spravedlyvosty y polytyky / Frydrykh Avhust fon Khaiek [per. s anhl. B. Pynskera y A. Kustareva] ; pod red. A. Kuriaeva. – M. : «YRYSЭN», 206. – 644 s.

Rekomendatsyia CM/Rec (2007) 7 Komyteta Mynystrov hosudarstvam chlenam o nadlezhashchem hosudarstvennom upravlenyy : pryniata Komytetom Mynystrov Soveta Evropы 20 yiunia 2007 hoda / Ofitsiinyi sait Yevropeiskoho Soiuzu [Эlektronnыi resurs]. – Rezhym dostupa: www.europa.eu.int

Mezhdunarodnыi kodeks povedenyia hosudarstvennыkh dolzhnostnыkh lyts : Rezoliutsyia Heneralnoi Assambley OON № 51/59 ot 12 dekabria 1996 hoda (82-e plenarnoe zasedanye 51-i sessyy) [po sostoianyiu na noiabr 2007 hoda] // Ofitsiinyi veb-sait Orhanizatsii Ob’iednanykh Natsii [Эlektronnыi resurs]. – Rezhym dostupa : http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/int_code_of_conduct.shtml Vedel Zh. Admynystratyvnoe pravo Frantsyy / Zh. Vedel [per. s fr. : L. M. Эntyn]; red. : M. A. Krutoholov. – M. : Prohress, 1973. – 512 s.

Brэban H. Frantsuzskoe admynystratyvnoe pravo / H. Brэban. [per. s frants. : Vasylev D. Y., Karpovych V. D.] ; pod red. S. V. Bobotova – M. : Prohress, 1988. – 488 s.

Frantsuzskaia Respublyka. Konstytutsyia y zakonodatelnыe aktы / [per. s frants. : Maklakov V. V., Puchynskyi V. K., Эntyn V. L.; sost. : Maklakov V. V., Эntyn V. L.]. – M. : Prohress, 1989. – 448 c.

Draho R. Admynystratyvnaia nauka / Rolan Draho. – [per. s fr. V. L. Эntyna]; pod red. B. M. Lazareva. – M.: «Prohress», 1982. – 245 s.

Uэid Э. K. S. Konstytutsyonnoe pravo / Э. K. S. Uэid, D. D. Fyllyps; [pod red.: Krыlov S. B.; per. s anhl. Nykyforov A. S. ; vstup. st. : Moldavskyi Z. Y.]. – M.: «Ynostrannaia lyteratura», 1950. – 587 c.

Zahalna teoriia derzhavy i prava : navch. posib. / [A. M. Kolodii, V. V. Kopieichykov, S. L. Lysenkov ta in.]; za red. V. V. Kopeichykova. – K. : Yurinkom Inter, 2000. – 320 s.

Atamanchuk H. V. Teoryia hosudarstvennoho upravlenyia : kvpc lektsyi / H. V. Atamanchuk. – M. : Yurydycheskaia lyteratura, 1997. – 400 s.

Pro tsentralni orhany vykonavchoi vlady: Zakon Ukrainy vid 17 bereznia 2011 roku № 3166-VI [Iz zminamy stanom na 27.03.2014] // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2011. – № 38. – St. 385.

Pro administratyvni posluhy: Zakon Ukrainy vid 6 veresnia 2012 roku № 5203-VI [Iz zminamy stanom na 10.04.2014] // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 2012. – № 76. – St. 3067.

Kurylo V. I. Administratyvni pravochyny u silskomu hospodarstvi Ukrainy : suchasna paradyhma : Monohrafiia / Za zah. red. V. K. Shkarupy. – K. : Mahistr-XXI storichchia. – 2007. – 312 s.

Harashchuk V. M. Deiaki problemni pytannia teorii ta praktyky zastosuvannia administratyvnoho prava v Ukraini / V. M. Harashchuk. – Krymskyi yurydychnyi visnyk. Vyp. 3(7), 2009. – 357 s.

Pro okhoronu navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha: Zakon Ukrainy vid 25 chervnia 1991 roku № 1264-XII [Iz zminamy stanom na 16.10.2012 ] // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 1991. – № 41. – St. 546.

Pro tvarynnyi svit: Zakon Ukrainy vid 13 hrudnia 2001 roku № 2894-III [Iz zminamy stanom na 16.10.2012] // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2002. – № 14. – St. 97.

Pro rybne hospodarstvo, promyslove rybalstvo ta okhoronu vodnykh bioresursiv: Zakon Ukrainy vid 8 lypnia 2011 roku № 3677-VI [Iz zminamy stanom na 09.04.2014] // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2012. – № 17. – St. 155.

Kurylo V. Do problemy konstytutsiinosti povnovazhen orhaniv administratyvnoi yurysdyktsii z nakladennia shtrafu / V. I. Kurylo. – Advokat, 2005. – № 2. – S. 3–6.

Vysnovok Holovnoho naukovo-ekspertnoho upravlinnia Verkhovnoi rady Ukrainy na proekt Zakonu Ukrainy «Pro rybne hospodarstvo, promyslove rybalstvo ta okhoronu vodnykh bioresursiv» (Reiestr. № 8454 vid 28.04.2011 r.) // Ofitsiinyi portal Verkhovnoi Rady Ukrainy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=40274&pf35401=191401

Pro Derzhavne ahentstvo rybnoho hospodarstva Ukrainy: Ukaz Prezydent Ukrainy vid 16 kvitnia 2011 r. № 484/2011 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2011. – № 31. – St. 1324.

Holovatyi S. Verkhovenstvo prava, abo zh Pravovladdia: vkotre pro doktrynalni manivtsi vitchyznianoi nauky / S. Holovatyi // Pravo Ukrainy. – 2010. – № 4. – S. 206–220.

Lanhe N. Ukraina ne ye pravovoiu derzhavoiu / N. Lanhe // Ukrainska pravda [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.pravda.com.ua/articles/2007/12/5/3331870/

Borkhardt Yu. Эkonomycheskaia ystoryia Hermanyy / Yu. Borkhardt [per. s nem. S. T. Volskoho]. – L. : Yzdatelskoe tovaryshchestvo «Knyha», 1924. – Ch. 2. – 270 s.
Published
2019-02-22
How to Cite
Protsan, Y. (2019). The legal status of executive authorities as a guarantee of compliance with the legal state principles and the rule of law. Administrative Law and Process, (3(9), 31-40. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/362
Section
General administrative law