Historical and legal aspects of the formation and development of environmental protection in Ukraine

  • Mariia Slyvka Institute of Jurisprudence and Psychology of the Lviv Polytechnic National University
Keywords: the natural environment, the right to a safe environment, legal regulation, protection

Abstract

The article is devoted to the formation and establishment of knowledge in the field of environmental protection in different periods of the development of Ukraine, as updating the legal framework for the protection of the environment is impossible without taking into account past experience.

References

Dzhyhyrei V. S. Ekolohiia ta okhorona navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha: navchalnyi posibnyk / V. S. Dzhyhyrei. – K.: T-vo «Znannia», KOO, 2007. – 422 s.

Tendentsii konstytutsiinoho rehuliuvannia osnovnykh prav hromadian v haluzi kultury, ekolohii, sotsialno-ekonomichnykh umov [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : ua.textreferat.com/referat-7010-1.html.

Komarnytskyi V. M. Ekolohichne pravo : navch. posib. / V. M. Komarnytskyi, V. I. Shevchenko, S. V. Yelkin. – 3-ie vyd. – K.: Tsentr navch. literatury, 2006. – 224 s.

Kravchenko S. M. Aktualni problemy mizhnarodnoho prava navkolyshnoho seredovyshcha : pidruchnyk / S. M. Kravchenko, A. O Andrusevych, Dzh. Bonain; pid zah. red. S. M. Kravchenko. – L., 2002. – 336 s.

Shemshuchenko Yu. S. Pravovыe problemы эkolohyy / Yu. S. Shemshuchenko. – K.: Naukova dumka, 1989. – 231 s.

Shemshuchenko Yu. S. Chelovek y eho pravo na bezopasnuiu (zdorovuiu) okruzhaiushchuiu sredu / Yu. S. Shemshuchenko // Hosudarstvo y pravo. – 1993. – № 10. – S. 120–125.

Ekolohichne pravo Ukrainy : pidruchnyk dlia studentiv yuryd. vyshch. navch.zakladiv / [V. K. Popov, A. P. Hetman, S. V. Razmietaiev ta in.] ; za red. V. K. Popova ta A. P. Hetmana. – Kh.: Pravo, 2001. – 480 s.

Malyshko M. Konstytutsiini osnovy ekolohichnoho prava ta yikh mistse v ekolohichnii pravovii systemi / M. Malyshko // Pravo Ukrainy. – 2011. – № 2. – S. 44–51.

Ekoseredovyshche i suchasnist. T. 7. Ekolohichne zakonodavstvo Ukrainy ta yoho harmonizatsiia z yevropeiskym pravovym polem : monohrafiia / [S. I. Dorohuntsov, M. A. Khvesyk, L. M. Horbach, P. P. Pastushenko]. – K. : Kondor, 2007. – 612 s.

Naukovo-praktychnyi komentar Zakonu Ukrainy «Pro okhoronu navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha» / I. V. Bryhadyr ta in. ; zah. red. O. M. Shumilo; Kharkiv. miska hromad. orh. «Eko-Pravo-Kharkiv», OBSIe. – X.: Faktor, 2006. – 579 s.

Baliuk H. Problemy zakonodavchoi rehlamentatsii ta realizatsii v Ukraini ekolohichnoi skladovoi kontseptsii staloho rozvytku / H. Baliuk // Pravo Ukrainy. – 2011. – № 2. – S. 85–94.

Konstytutsiia Ukrainy : vid 28 chervnia 1996 r. // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 1996. – № 30. – St. 141.

Riabets K. A. Ekolohichne pravo Ukrainy : navch. posib. / K. A. Riabets. – K.: Tsentr uchbovoi literatury, 2009. – 438 s.

Bredikhina V. L. Pravo hromadian na bezpechne navkolyshnie pryrodne seredovyshche : avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.06 / V. L. Bredikhina. – X., 2005. – 20 s.

Brynchuk M. M. Эkolohycheskoe pravo (pravo okruzhaiushchei sredы) : uchebnyk dlia stud. vuzov, obuch. po spets. «Iuryprudentsyia» / M. M. Brynchuk; Ynstytut hosudarstva y prava RAN. – M. : Yurystъ, 1998. – 688 s.

Hrushkevych T. V. Teoretyko-pravova kharakterystyka prava hromadian na vidshkoduvannia shkody, zavdanoi porushenniam prava na bezpechne dlia zhyttia i zdorov’ia dovkillia / T. V. Hrushkevych // Visnyk Kharkiv. nats. un-tu im. V. N. Karazina. Seriia «Pravo». – 2011. – № 9. – S. 82–86.
Published
2019-02-22
How to Cite
Slyvka, M. (2019). Historical and legal aspects of the formation and development of environmental protection in Ukraine. Administrative Law and Process, (4(10), 158-164. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/343
Section
Special administrative law