Classification of administrative informational offenses as a method of scientific research of administrative set of torts and as an improvement tool of administrative and tort law

  • Oleh Zaiarnyi Taras Shevchenko National University of Kyiv
Keywords: administrative informational offense, administrative penalty, classification, legal regime of information, body of administrative informational offense

Abstract

In the article administrative and informational offenses are classified according to scientific and enforcement positions. The groups of criteria for classification on the evidence of the misconduct, legal regime of information which is a subject of the illegal encroachment, types of penalties and other grounds are offered. The author reveals the basic legislative defects in consideration of the specific features of administrative offenses in the information sphere and offers the ways of their removals. Considering the heterogeneous structure of elements of the body of administrative and informational offenses, the article highlights additional criteria of their classification according to forms of unlawful acts, means and ways of their commitment, legal consequences of the delict; the subject of administrative offense, its general, specific and direct object; forms of guilt, motives and goals. The author also develops differentiation of administrative informational offenses based on information activities with use of information and the sphere of its implementation.

References

Pro informatsiiu : Zakon Ukrainy vid 2 zhovtnia 1992 r. № 2657-KhII // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 1992. – № 48. – St. 650 (u redaktsii Zakonu Ukrainy vid 13 sichnia 2011 r.).

Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia vid 7 hrudnia 1984 r. // Vidomosti Verkhovnoi Rady URSR. – 1984. – dod. do № 51. – St. 1123 (z nast. zminamy ta dop.).

Petrov S. V. Administratyvno-pravove zabezpechennia realizatsii prava hromadian na dostup do publichnoi informatsii : dys… kand. yuryd. nauk : 12.00.07 / Serhii Viktorovych Petrov. – Zaporizhzhia, 2013. – 196 s.

Blahodarnyi A. M. Osoblyvosti administratyvnoi vidpovidalnosti za pravoporushennia v informatsiinii sferi / A. M. Blahodarnyi // Administratyvne pravo. – 2009. – № 11. – S. 123–126.

Polushkyn A. V. Ynformatsyonnoe pravonarushenye: poniatye y vydы : avtoref. dys. kand. yuryd. nauk / A. V. Polushkyn. – Ekaterynburh, 2009. – 26 s.

Savchyshkyn D. B. Ynformatsyonno-admynystratyvnoe pravonarushenye: poniatye, pryznaky, sostav / D. B. Savchyshkyn // Admynystratyvnoe y munytsypalnoe pravo. – 2011. – № 7 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : //www.consultant.ru

Pravdiuk S. A. Klasyfikatsiia informatsiinykh pravoporushen / S. A. Pravdiuk // Porivnialno-analitychne pravo. – 2013. – № 4. – S. 209–211.

Strelnykov A. V. Administratyvna vidpovidalnist za porushennia zakonodavstva pro reklamu : dys… kand.yuryd. nauk : 12.00.07 / Andrii Viktorovych Strelnykov – Odesa, 2004. – 198 s.

Leonidova O. O. Administratyvna vidpovidalnist za prostupky v sferi telekomunikatsii : dys… kand. yuryd. nauk : 12.00.07 / Olena Oleksiievna Leonidova. – Kharkiv, 2010. – 190 s.

Savchyshkyn D. B. Admynystratyvnaia otvetstvennost v oblasty sviazy y ynformatyzatsyy: avtoref. dys. kand. yuryd. nauk // D. B. Savchyshkyn. – M., 2011. – 16 s.

Buhaichuk K. L. Administratyvni prostupky: sutnist ta orhanizatsiino-pravovi zakhody yikh profilaktyky: dys…kand. yuryd. nauk: 12.00.07 / Kostiantyn Leonidovych Buhaichuk. – Kh., 2002. – 243 s.

Mykolenko A. Y. Admynystratyvnыi protsess y admynystratyvnaia otvetstvennost v Ukrayne : ucheb. pos. – X.: «Odyssei», 2004. – 272 s.

Anysymov V. F. Problema klassyfykatsyy admynystratyvnыkh prostupkov :dys… kand. yuryd. nauk : 12.00.02 / Anysymov Valeryi Fylyppovych. – Tiumen. – 1999. – 166 s.

Konstytutsiia Ukrainy vid 28 chervnia 1996 r. // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 1996. – № 30. – St. 141.

Vorontsov V. H. Admynystratyvnoe pravo Rossyy: ucheb. dlia vuzov // V. H. Vorontsov y dr. – M., 2003. – 507 s.

Kolpakov V. K. Administratyvna vidpovidalnist (administratyvno-deliktne pravo) : navch. posib. / V. K. Kolpakov. – K.: Yurinkom Inter, 2008. – 256 s.

Kryminalnyi kodeks Ukrainy: vid 5 kvitnia 2001 r. // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2001. – № 25–26. – St. 131.

Pro drukovani zasoby masovoi informatsii (presu) v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 16 lystopada 1992 r № 2782-XII / Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). – 1993. – № 1. – St. 1.

Pro zakhyst informatsii v informatsiino-telekomunikatsiinykh systemakh: Zakon Ukrainy vid 5 lypnia 1994 r. № 80/94-VR // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 1994. – № 31. – St. 286.

Pro poriadok vysvitlennia diialnosti orhaniv derzhavnoi vlady ta orhaniv mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini zasobamy masovoi informatsii. Zakon Ukrainy vid 23 veresnia 1997 r. – № 539/97 – VR. – Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 1997. – № 49. – St. 229.

Pro reklamu. Zakon Ukrainy vid 3 lypnia 1996 r. – № 270/96. – Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 1996. – № 39. – St. 181.

Pro radiochastotnyi resurs Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 1 chervnia 2000 r.№ 1770-III // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2000. – № 36. – St. 298.

Pro telebachennia i radiomovlennia: Zakon Ukrainy vid 21 hrudnia 1993 r. № 3759-XII / Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). – 1994. – № 10. – St. 43.

Pro telekomunikatsii : Zakon Ukrainy vid 18 lystopada 2003 r. № 1280-IV // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2004. – № 12. – St. 155.

Stoietskyi O. V. Administratyvna vidpovidalnist za porushennia u sferi informatsiinoi bezpeky Ukrainy : dys. …kand. yuryd. nauk: 12.00.07 / Oleksii Vasylovych Stoietskyi. – K., 2013. – 191 s.

Fedotova O. A. Admynystratyvnaia otvetstvennost za pravonarushenyia v sfere obespechenyia ynformatsyonnoi bezopasnosty : avtoref… dys. kand. yuryd. nauk : 12.00.14 / Olha Anatolevna Fedotova. – M. – 2003. – 24 s.

Aristova I. V. Derzhavna informatsiina polityka ta yii realizatsiia v diialnosti orhaniv vnutrishnikh sprav Ukrainy: orhanizatsiino-pravovi zasady : dys… doktora yuryd. nauk : 12.00.07 / Iryna Vasylivna Arestova. – Kh., 2002. – 476 s.

Filosofiia : navch. posib. – 3-tie vyd., ster. / [L. V. Huberskyi, I. F. Nadolnyi, V. P. Andrushchenko ta in.]; za red. I. F. Nadolnoho. – K. : Vikar, 2003. – 457 s.

Chupryna O. V. Administratyvna vidpovidalnist za porushennia prava na informatsiiu / Olena Vasylivna Chupryna. – K., 2013. – 175 s.

Matviienko P. Ye. Administratyvna vidpovidalnist za porushennia zakonodavstva pro komertsiinu taiemnytsiu : avtoref.dys. … kand… yuryd. nauk : 12.00.07 / Polina Yevhenivna Matviienko. – K., 2010. – 21 s.

Kovalenko L. P. Informatsiine pravo Ukrainy: problemy stanovlennia ta rozvytku : dys… doktora yuryd. nauk : 12.00.07 / Larysa Pavlivna Kovalenko. – Kh., 2014. – 419 s.

Tereshchenko L. K. Pravovoi rezhym ynformatsyy : dyss... d-ra yuryd. nauk : 12.00.14 / L. K. Tereshchenko. – M., 2011. – 415 s.

Hospodarskyi Kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 16 sichnia 2003 r. // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2003. – № 18. – № 19–20; № 21–22. – St. 144.

Pro zatverdzhennia Poriadku nakladennia shtrafiv za porushennia zakonodavstva pro reklamu : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 26 travnia 2004 r. № 693 // Informatsiino-poshukova systema TOV «Liha-Zakon».
Published
2019-02-22
How to Cite
Zaiarnyi, O. (2019). Classification of administrative informational offenses as a method of scientific research of administrative set of torts and as an improvement tool of administrative and tort law. Administrative Law and Process, (4(10), 80-100. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/335
Section
Special administrative law