The development of legal framework for the specialized public authorities’ powers in preventing bankruptcy (insolvency) and issues of optimizing their operation

  • Valeriia Radzyviliuk Taras Shevchenko National University of Kyiv
Keywords: bankruptcy (insolvency) prevention, the specialized public authorities’ powers in preventing bankruptcy (insolvency), debtor, creditor, insolvency

Abstract

The article explores the development of formalization of the specialized public authorities’ powers in preventing bankruptcy (insolvency) in national law. The urgent need to study issues related to the genesis of legal regulation of that segment of bankruptcy (insolvency) law is caused by lack of comprehensive research in this area, the imperfection of regulatory requirements giving form to the corresponding relations (despite continuous reform of domestic legislation), and other factors. The author analyzed a large amount of legislation that formerly regulated and is currently regulating the specialized public authorities’ powers in preventing bankruptcy (insolvency).

In the article the logic of historical continuity of development and succession in regulation of the legal status of specialized public authorities in preventing bankruptcy (insolvency) is revealed, and those legal features that are applicable in our time are found. A comparative legal research of foreign legal requirements related to the definition of the legal status of agencies and organizations that perform similar functions in preventing bankruptcy (insolvency) led the author to the conclusion about the possibility and feasibility of adopting the positive experience of legal regulation of these issues.

In the article the national legislator is, in particular, advised to pay attention to the legal regulation of these issues in French law on bankruptcy (insolvency), which always had a decisive influence on the formation of legal models (structures) and concepts in this field of law in other countries.

The author notes that current legislation on bankruptcy (insolvency) dispenses with numerous requirements that existed in the past and determined the tasks and powers of public authority on bankruptcy in implementing the national policy to prevent bankruptcy (insolvency).

References

Pro koordynatsiiu roboty shchodo sanatsii derzhavnykh pidpryiemstv: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 31 hrudnia 1993 r. № 1202-r [Elektronnyi resurs] // Baza normatyvnykh aktiv «LIHA», fail KR93 1202. LHT.

Pro zatverdzhennia polozhennia pro Mizhvidomchu komisiiu z pytan sanatsii derzhavnykh pidpryiemstv : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 22 liutoho 1994 r. № 101 // Zibrannia postanov Uriadu Ukrainy. – 1994. – № 6. – St. 150.

Pro zatverdzhennia polozhennia pro Mizhvidomchu komisiiu z pytan sanatsii, bankrutstva ta restrukturyzatsii pidpryiemstv : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid hrudnia 1995 r., № 966 // Zibrannia postanov Uriadu Ukrainy. – 1996. – № 4. – St. 115.

Minin L. Sanatsiia i bankrutstvo: dvi storony odniiei medali / L. Minin // Uriadovyi kur’ier. – 1996. – № 176–177.

Pro utvorennia Ahentstva z pytan zapobihannia bankrutstvu pidpryiemstv ta orhanizatsii : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 17 chervnia 1996 r. № 435/96 // Uriadovyi kur’ier. – 1996. – № 117–118.

Pro Ahentstvo z pytan zapobihannia bankrutstvu pidpryiemstv ta orhanizatsii: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 22 serpnia 1996 r. № 990 // Zibrannia postanov Uriadu Ukrainy. – 1996. – № 17. – St. 459.

Pro vnesennia zmin i dopovnen do deiakykh postanov Kabinetu Ministriv Ukrainy: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 6 lypnia 1998 r. № 1013 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 1998. –№ 27. – St. 999.

Pro pokladennia na Ahentstvo z pytan zapobihannia bankrutstvu pidpryiemstv ta orhanizatsii dodatkovykh povnovazhen : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 13 travnia 1998 r. № 465/98 // Uriadovyi kur’ier. – 1998. – № 93.

Afanasiev R. H. Problemy pravovoho rehuliuvannia bankrutstva za zakonodavstvom Ukrainy: dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.04 / Afanasiev Rostyslav Heorhiiovych. – K., 2001. – 184 s.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro reiestr neplatospromozhnykh pidpryiemstv ta orhanizatsii: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 25 lystopada 1996 r. № 1403 // Zbirnyk postanov uriadu Ukrainy. – 1996. – № 20. – St. 559.

Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro bankrutstvo» : Zakon Ukrainy vid 30 chervnia 1999 r. № 784–XIV [Tekst] // VVR. – 1999. – № 42–43. – St. 378.

Hospodarskyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 16 sichnia 2003 r. № 436-IV // Ofitsiinyi Visnyk Ukrainy. – 2003. – № 11. – St. 462.

Pro Ministerstvo ekonomiky Ukrainy: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 23 zhovtnia 2000 r., № 1159/2000 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2000. – № 43. – St. 1826.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro derzhavnu hosprozrakhunkovu ustanovu «Ahentstvo z pytan bankrutstva»: Nakaz Ministerstva ekonomiky Ukrainy vid 6 chervnia 2000 r. № 114 // Biuleten zakonodavstva i yurydychnoi praktyky Ukrainy. – 2002. – № 4.

Pro utvorennia Komisii z pytan neplatospromozhnosti: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 12 veresnia 2001 r. № 1181 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2001. – № 38. – St. 1728.

Pro utvorennia Derzhavnoho departamentu z pytan bankrutstva: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 27 bereznia 2006 r. № 370 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2006. – № 13. – St. 876.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Derzhavnyi departament z pytan bankrutstva: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 19 kvitnia 2006 r. № 533 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2006. – № 16. – St. 1190.

Pro stvorennia derzhavnoho pidpryiemstva «Derzhavnyi tsentr z pytan vidnovlennia platospromozhnosti ta bankrutstva»: Nakaz Ministerstva ekonomiky Ukrainy vid 25 hrudnia 2008 r. № 912 // Sanatsiia ta bankrutstvo. – 2009. – № 2.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Ministerstvo yustytsii Ukrainy: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 6 kvitnia 2011 r. № 395/2011 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2011. – № 28. – St. 1162.

Pro vidnovlennia platospromozhnosti borzhnyka abo vyznannia yoho bankrutom: Zakon Ukrainy vid 14 travnia 1992 r. № 2343-KhII // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 1992. – № 31. – St. 440.

Volodin A. V. Zakonodavstvo pro poperedzhennia bankrutstv v okremykh krainakh zakhodu / A. V. Volodin // Osnovni napriamky reformuvannia zakonodavstva Ukrainy v umovakh rozbudovy demokratychnoi derzhavy : materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Kh., 24–25. 12.2010 r.). – Kh.: HO «Asotsiatsiia aspirantiv-iurystiv», 2010. – S. 57–59.

Kommercheskyi kodeks Frantsyy / per s fr. V. N. Zakhvataeva. – M.: Volters Kluver, 2008. – 1272 s.

Tereshchenko O. O. Upravlinnia finansovoiu sanatsiieiu pidpryiemstv : [navch. posib. dlia stud. vyshch. navch. zakl.] – 2-e vyd. / O. O. Tereshchenko. – K.: KNEU, 2009. – 552 s.

Koval L. P. Diahnostyka ta zapobihannia bankrutstvu silskohospodarskykh pidpryiemstv : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ekonom. nauk: spets. 08.00.04 «Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy (za vydamy ekonomichnoi diialnosti» / L. P. Koval. – L., 2008. – 20 s.

Chernykova Yu. V. Fynansovoe ozdorovlenye predpryiatyi: [nauchn.-prakt. posob. dlia stud. vыssh. ucheb. zaved.] / Yu. V. Chernykova, B. H. Yun, V. V. Hryhorev. – M., Delo, 2005. – 616 s.
Published
2019-02-22
How to Cite
Radzyviliuk, V. (2019). The development of legal framework for the specialized public authorities’ powers in preventing bankruptcy (insolvency) and issues of optimizing their operation. Administrative Law and Process, (4(10), 62-71. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/333
Section
Special administrative law