Administrative liability of persons who have the status of a judge as a factor of formation of highly professional judiciary

  • Olesia Tubelets Department of Justice, Department of Trialwork of the Ministry of Justice of Ukraine
  • Viktoriia Paryshkura Taras Shevchenko National University of Kyiv
Keywords: administrative liability, disciplinary liability, judge, law violation, legal liability, judge’s immunity, judiciary

Abstract

The article provides valuable information on theoretical and practical aspects of administrative liability of persons who have the status of a judge. The analysis of correlation of judges’ administrative and disciplinary liability has been performed in this article. The article highlights the problem of legislative regulation of holding responsible persons who have the status of a judge, including to administrative liability. The optimal ways of solving the aforementioned practical issues in the fi eld have been proposed.

References

Adushkyn Yu. Dystsyplynarnaia y admynystratyvnaia otvetstvennost sude: za y protyv / Yu. Adushkyn, V. Zhydkov // Ros. Yustytsyia. — 2001. — № 11. — S. 24–26.

Vynohradova L. Pro vdoskonalennia poriadku prytiahnennia suddiv do tsyvilno-pravovoi, kryminalno-pravovoi, administratyvnoi vidpo vidalnosti / L. Vynohradova // Yuryd. Ukraina. — 2005. — № 4. — S. 82–88.

Vynohradova L. Ye. Yurydychna vidpovidalnist suddiv zahalnykh sudiv Ukrainy: dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.10 / Vynohradova Liudmyla Yevhenivna. — O., 2004. — 187 s.

Ovcharenko O. M. Yurydychna vidpovidalnist suddi: teoretyko-prykladne doslidzhennia: monohrafiia / Ovcharenko Olena Mykolaivna. — Kh. : Pravo, 2014. — 576 s.

Kleandrov M. Y. Otvetstvennost sudy: monohrafyia / Kleandrov Mykhayl Yvanovych. — M. : Norma: YNFRA, 2011. — 576 s.

Status suddiv: navch. posib. / [Kriuchko Yu. I., Marochkin I. Ye., Moskvych L. M., Nazarov I. V., Trahniuk R. R.]; za zah. red. I. Ye. Marochkina. — Kh. : Pravo, 2009. — 120 s.

Cuddiv naichastishe karaiut za zatiahuvannia rozghliadu sprav i protsesual ni porushennia — doslidzhennia [Elektronnyi resurs] // Tsentr polityko-pravovykh reform. — Rezhym dostupu : http://pravo.org.ua/2010-03-07-18-06-07/laworganisandstatussuddiv/1407-cuddivnaichastishe-karai

Kolpakov V. K. Administratyvne pravo Ukrainy : pidruch. / V. K. Kolpakov, O. V. Kuzmenko. — K. : Yurinkom Inter, 2003. — 544 s.

Stetsenko S. H. Administratyvne pravo Ukrainy: navch. posib. / S. H. Stetsenko. — [3-tie vyd., pererob. Ta dop.]. — K. : Atika, 2011. — 624 s.

Administratyvne pravo Ukrainy: akademichnyi kurs: pidruch.: [u 2-kh t.]: T. 1. Zahalna chastyna / [Aver’ianov V. B., Andriiko O. F., Bytiak Yu. P., Holosnichenko I. P., Kaliuzhnyi R. A., Kivalov S. V., Kubko Ye. B. ta in.]; za red. V. B. Aver’ianova. — K. : TOV «Vydavnytstvo «Iurydychna dumka», 2007. — 592 s.

Administratyvne pravo: pidruchnyk / [Bytiak Yu. P. ta in.]; za zah. red. Yu. P. Bytiaka, V. M. Harashchuka, V. V. Zui. — [2-he vyd.]. — Kharkiv : Pravo, 2013. — 654 s.

Vysnovok Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy po spravi № 1-35/2001 vid 11 lypnia 2001 roku [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v003v710-01

Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrai ny po spravi№ 1-1/2004 vid 01 hrudnia 2004 roku [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v019p710-04

Honcharenko O. V. Aktualni pytannia prytiahnennia suddiv do vidpovidalnosti (chastyna persha) / O. V. Honcharenko // Visnyk Vyshchoi rady yustytsii». — 2011. — № 1(5). — S. 77–92.

Polovyi O. L. Harantii suddivskoi nezalezhnosti pry prytiahnenni suddiv do yurydychnoi vidpovidalnosti: dys. … kand. yuryd. nauk.: 12.00.10 / Polovyi Oleksandr Leonidovych. — K., 2014. — 226 s.

Cherniavska T. I. Osoblyvosti ta problemni pytannia prytiahnennia do administratyvnoi vidpovidalnosti suddiv yak osoblyvoi katehorii derzhavnykh sluzhbovtsiv / T. I. Cherniavska, V. V. Kniaziev // Nauka i pravookhorona. — 2013. — № 3(21). — S. 134 –139.

Stыchynskyi B. S. Nauchnoprak tycheskyi kommentaryi k zakonodatelstvu Ukraynы o trude / B. S. Stыchynskyi, Y. V. Zub, V. H. Rotan: [v 2-kh t.]. T.1. Symferopol: «Tavryda», 1998. — 896 s.

Strohovych M. S. Problemы sudebnoi эtyky / M. S. Strohovych. — M. : Nauka, 1974. — 272 s.
Published
2019-02-22
How to Cite
Tubelets, O., & Paryshkura, V. (2019). Administrative liability of persons who have the status of a judge as a factor of formation of highly professional judiciary. Administrative Law and Process, (4(14), 95-105. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/313
Section
Special administrative law