The Notion of Environmental Riskin the Operation of the Armed Forcesof Ukraine: Legal Aspects

  • Halyna Baliuk Taras Shevchenko National University of Kyiv
  • Olha Sushyk Taras Shevchenko National University of Kyiv
Keywords: environmental safety, environmental risk, environmental safety in the operation of the Armed Forces of Ukraine, environmental risk in the operation of the Armed Forces of Ukraine

Abstract

The article high lights the legal nature of environmental risk in the operation of the Armed Forces of Ukraine. The author shave come to the conclusion that the environmental risk in the operation of the Armed Forces of Ukraine is one of the central categories of environmental safety law, and that the legal for mofi ts regulation is ensured in the current national environmental safety legislation. The above-mentioned category is also enshrined in such international legal documents as: the Council Directive 96/82/ EC of 9 December 1996 On the control of major-accident hazards involving dangerous substances, the Convention on Transboundary Effects of Industrial Accidents (Helsinki, 1992), the Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stock piling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weaponsand on their Destruction (1975), the Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modifi cation Techniques (Geneva,1977), the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stock piling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction (Paris, 1993). In order to reveal the peculiarities of environmental risks the authors performed it’s classifi cation based on various characteristics.

The article defi nes the notion of environmental risk in the operation of the Armed Forces of Ukraine as a fact established by environmental legislation which caused the creation, change, and termination of legal relations in the operation of the Armed Forces of Ukraine regarding environmental hazardous objects (including weapons), which determine the formation and implementation of special status of individuals, legal persons and state in the military sphere in order to identify, prevent and eliminate military and technogenic threats to the environment, human health and life, and that results in a special regime of legal liability for failure to perform or improper performance of obligations on ensurance of environmental safety in the operation of the Armed Forces of Ukraine, including random (possible) danger.

References

Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy: Blyzko 170000 sl. ta slovospoluchen / uklad. ta holov. red. V. T. Busel. — K. ; Irpin: Perun, 2001. — 1440 s.

Andreitsev V. I. Pravo ekolohichnoi bezpeky: navch. ta nauk.-prakt. posib. / V. I. Andreitsev. — K. : Znannia-Pres, 2002. — 332 s.

Maleyn N. S. Pravonarushenye: poniatye, prychynы, otvetstvennost. — M. : Yuryd. lyt., 1985. — 230 s.

Frolov M. O. Pravovi aspekty ekolohichnoho ryzyku: dys… kand. yuryd. nauk: 12.00.06 / Kyivskyi natsionalnyi un-t im. Tarasa Shevchenka. — K., 2000. — 211 s.

Zhan Pykte. Razvytye y pryntsypы mezhdunarodnoho humanytarnoho prava. — M. 1999. — 171 s.

Ukaz Prezydenta «Pro Voiennu doktrynu Ukrainy» v redaktsii ukaz Prezydenta Ukrainy vid 8 chervnia 2012 r. № 390/2012 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. — 2012. — № 45. — St. 1750.

Klemyn V. V. Obespechenye эkolohycheskoi bezopasnosty pry povsednevnoi deiatelnosty voynskykh chastei y podrazdelenyi: uchebnoe posobye / V. V. Klemyn, H. P. Lutsenko, V. A. Remenson. — MO RF, 2000. — 301 s.

Zakon Ukrainy «Pro osnovy natsionalnoi bezpeky Ukrainy» vid 19 chervnia 2003 r. // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. — 2003. — № 39. — St. 351.

Zakon Ukrainy «Pro okhoronu navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha» vid 25 chervnia 1991 r.// Vidomosti Verkhovnoi Rady URSR. — 1991. — № 41. — St. 546.

Zakon Ukrainy «Pro ekolohichnu ekspertyzu» vid 9 liutoho 1995 r. // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrai ny. — 1995. — № 8. — St. 54.

Derzhavnyi standart Ukrainy. Bezpeka promyslovykh pidpryiemstv. Terminy ta vyznachennia. DSTU 2156-93. — K. : Derzhstandart Ukrainy. — 1994. — 25 s.

Dyrektyva Soveta Evropeiskoho Soiuza o sderzhyvanyy krupnykh avaryi, sviazannыkh s opasnыmy veshchestvamy № 96/82 ot 9 dekabria 1996 h. / Sovet Evropeiskoho Soiuza: Zheneva, 1996. — St. 3.

Konventsyia OON o transhranychnom vozdeistvyy promыshlennыkh avaryi ot 17 marta 1992 h. // Akhatov A. H. Эkolohyia y mezhdunarodnoe pravo (mezhdunarodnыe эkolohycheskye orhanyzatsyy y pravove aktы). — M. : AST-Press, 1996 h.

Konventsiia pro zaboronu viiskovoho abo bud-iakoho inshoho vorozhoho vykorystannia zasobiv vplyvu na pryrodne seredovyshche vid 18 travnia 1977 r. // [Elektronnyi resurs]. — Pravova biblioteka Ukrainy. — Rezhym dostupu : http://www.uapravo.net/akty/pravo-main/akt8pvqz3o.htm

Konventsiia pro zaboronu rozrobky, vyrobnytstva, nakopychennia, zastosuvannia khimich noi zbroi ta pro yii znyshchennia vid 13 sichnia 1993 r. — Deistvuiushchee mezhdunarodnoe pravo: v 3kh t.: tom 2, M. : MNYMP, 1996. — 650 s.

Konventsiia pro zaboronu rozrobky, vyrobnytstva ta nahromadzhennia zapasiv bakteriolohichnoi (biolohichnoi) i toksychnoi zbroi ta pro yikh znyshchennia vid 26 bereznia 1975 r. — Sbornyk deistvuiushchykh dohovorov, sohlashenyi y konventsyi, zakliu chennыkh SSSR s ynostrannыmy hosudarstvamy». — Vыp. XXXI. — M., 1977. — 820 s.

Baliuk H. I. Ekolohichna bezpeka ta yii pravove zabezpechennia // Ekolohichne pravo Ukrainy. Akademichnyi kurs: Pidruchnyk / za zah. red. Yu. S. Shemshuchenka. — K. : TOV «Vydavnytstvo «Iurydychna dumka», 2005. — 848 s.
Published
2019-02-22
How to Cite
Baliuk, H., & Sushyk, O. (2019). The Notion of Environmental Riskin the Operation of the Armed Forcesof Ukraine: Legal Aspects. Administrative Law and Process, (4(14), 66-78. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/310
Section
Special administrative law