Functional and legal provision of the lands of historical and cultural signifi cance governance in Ukraine

  • Olena Bevz Taras Shevchenko National University of Kyiv
Keywords: functional and legal provision, protection of cultural heritage, land of historical and cultural signifi cance, land administration functions

Abstract

The article is devoted to the problems of functional and legal provision of the lands of historical and cultural signifi cance governance in Ukraine. Author draws attention to the administration functions that particularly concern the lands of historical and cultural signifi cance — namely, the land planning, the land cadaster, the land management and the state land control. In the article the legislation that regulates the planning of land use and protection, the land cadaster, the land management and the implementation of the state land control is analyzed. The problems that arise from the implementation of these land administration functions and the ways of its solving are also highlighted.

Author focuses on the fact that protection of historical and architectural heritage is intimately connected with the land planning and city planning arrangements laid down in the general city map, detailed plans and schemes of its center. There are mandatory legislation requirements regarding the need to develop a historical and architectural key plan for the cities and towns included in the Historical Inhabited Places List, however, they are elaborated and approved not for all cities and towns considered historical.

The land management is claimed to be extremely important for the establishing the legal regime of lands of historical and cultural signifi cance, the implementation of which includes in particular the establishment of the historical and cultural lands boundaries as a type of land management documentation. The results of the research show that the lack of properly issued rights on land causes the legal regime of lands of historical and cultural signifi cance violation.

The state control over the lands of historical and cultural signifi cance is an important function that causes a lot of problems. Author pays attention to certain drawbacks of Ukrainian legislation regarding the defi nition of executive bodies authorized to control land use and protection of historical and cultural signifi cance. It is suggested to amend the Law of Ukraine «On Protection of Cultural Heritage» with the powers of Ministry of Culture of Ukraine on participation in exercising state control over the use and protection of the land of historical and cultural signifi cance.

Author came to the conclusion that the problems of the functional and legal provision of the lands of historical and cultural signifi cance governance in Ukraine lead to the violations of the legal regime of lands of historical and cultural signifi cance and, consequently, entail a threat to objects of cultural heritage.

References

Andreitsev V. I. Ekolohichne pravo: Kurs lektsii u skhemakh. Zahalna chastyna: navch. posibnyk dlia yuryd. vuziv / V. I. Andreitsev. — Kyiv: Venturi, 1996. — 208 s.

Andreitsev V. I. Ekolohichne pravo i zakonodavstvo suverennoi Ukrainy: problemy realizatsii derzhavnoi ekolohichnoi polityky [tekst]: monohr. / Andreitsev Volodymyr Ivanovych. — D. : Natsionalnyi hirnychyi universytet, 2011. — 373 s.

Baliuk H. I. Dotrymannia vymoh zemelnoho zakonodavstva yak vymoha zabezpechennia natsionalnoi bezpeky Ukrainy / H. I. Baliuk // Zemelne pravo Ukrainy. — Kyiv, 2006. — № 9. — S. 3–5.

Baliuk H. I. Planuvannia terytorii: poniattia, pravovi formy, vydy, poriadok zdiisnennia ta yurydychne znachennia / H. I. Baliuk, N. L. Ilina // Zemelne pravo Ukrainy: pidruch. / [H. I. Baliuk, T. O. Kovalenko, V. V. Nosik ta in.]; za red. V. V. Nosika. — K. : Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr «Kyivskyi universytet». — 2008. — S. 243–247.

Bevz O. Orhanizatsiino-pravovi aspekty upravlinnia u sferi vykorystannia ta okhorony zemel istoryko-kulturnoho pryznachennia v konteksti optymizatsii systemy orhaniv vykonavchoi vlady v Ukraini / O. Bevz // Administratyvne pravo i protses. — № 1(11). — 2015. — S. 234–245.

Bevz O. V. Pravovyi rezhym zemel istoryko-kulturnoho pryznachennia v Ukraini (istorychni arealy naselennykh mists): dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.06 / Bevz Olena Volodymyrivna. — K. : 2012. — 211 s.

Hospodarskyi kodeks Ukrainy // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. — 2003. — № 18. — Ct. 144.

Derzhavni budivelni normy «Sklad ta zmist istoryko-arkhitekturnoho opornoho planu naselenoho punktu» (DBN B.2.2-3:2012) // Vydannia ofitsiine. K. : Ministerstvo rehionalnoho rozvytku, budivnytstva ta zhytlovo-komunalnoho hospodarstva Ukrainy, 2012. — 13 s.

Donets O. V. Pravovyi rezhym zemel istoryko-kulturnoho pryznachennia: dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.06 / Donets Olha Volodymyrivna. — Kh. : 2010. — 218 s.

Zemelne pravo Ukrainy: pidruch. / [M. V. Shulha (ker. avt. kol.), H. V. Anisimova, N. O. Bahai, A. P. Hetman ta in.]; za red. M. V. Shulhy. — K. : Yurinkom Inter, 2004. — 376 s.

Zemelne pravo Ukrainy: pidruch. / [H. M. Bezhenar, L. O. Bondar, N. S. Havrysh ta in.]; za red. O. O. Pohribnoho ta I. I. Karakasha. — Vyd. 2, pererob. i dop. — K. : Istyna, 2009. — 600 s.

Zemelnyi kodeks Ukrainy vid 25 zhovtnia 2001 r. // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. — 2002. — № 3. — St. 27.

Ministerstvo kultury aktyvizuie naukovo-metodychnu robotu z vyznachennia istorychnykh arealiv ta zon okhorony pam’iatok istorychnykh naselenykh mists Ukrainy (19 kvitnia 2012 r.) [Elektronnyi resurs]. — Ofits. sait Ministerstva kultury Ukrainy. — Rezhym dostupu : // http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/281608

Miroshnychenko A. M. Zemelne pravo Ukrainy: navch. posib. / A. M. Miroshnychenko. — K.: In-t zakonodavstva Verkhov. Rady Ukrainy, 2007. — 432 s.

Nastanova shchodo zastosuvannia budivelnykh norm z vyznachennia skladu ta zmistu istoryko-arkhitekturnykh opornykh planiv naselenykh punktiv Ukrainy: rishennia naukovo-tekhnichnoi rady Ministerstva rehionalnoho rozvytku ta budivnytstva Ukrainy vid 11 lypnia 2011 r. № 72 [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://minregion.gov.ua/

Nastechko K. Osoblyvosti oformlennia prav na zemelni dilianky zalezhno vid yikh tsilovoho pryznachennia / K. Nastechko // Pid pry yemnytstvo, hospodarstvo, pra vo. — № 3. — 2009. — S. 165–168.

Plan zakhodiv Ministerstva kultury Ukrainy z implementatsii Uhody pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym Spivtovarystvom: nakaz Ministerstva kultury Ukrainy vid 20.11.2014 r. № 1014 u redaktsii, zatverdzhenii nakazom Minkultury vid 24.03.2015 r. № 145 [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu: http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/400755;jsessionid=E2DFC42EEB6B21265D7DC8C10B0DB78F.app1

Polozhennia pro Ministerstvo kultury Ukrainy: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 3.09.2014 r. № 495 // Ofitsiinyi visnyk Ukrai ny — 2014. — № 81. — St. 2285.

Polozhennia pro Polozhennia pro Ministerstvo rehionalnoho rozvytku, budivnytstva ta zhytlovo-komunalnoho hospodarstva Ukrainy: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30 kvitnia 2014 r. // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. — 2014. — № 51. — St. 1345.

Pro vnesennia zmin ta vyznannia takymy, shcho vtratyly chynnist, deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 28 hrudnia 2014 r. // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. — 2015. — № 6 — Ct. 40.

Pro derzhavnyi zemelnyi kadastr: Zakon Ukrainy vid 7 lypnia 2011 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy — 2012. — № 8. — St. 61.

Pro derzhavnyi kontrol za vykorystanniam i okhoronoiu zemel: Zakon Ukrai ny vid 19 chervnia 2003 r. // Vido mosti Verkhovnoi Rady Ukrai ny. — 2003. — № 39. — St. 350.

Pro derzhavnu ekspertyzu zemlevporiadnoi dokumentatsii: Zakon Ukrainy vid 17 chervnia 2004 r. // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrai ny. — 2004. — № 38. — St. 471.

Pro zatverdzhennia Heneralnoho planu mista Kyieva ta proektu planuvannia yoho prymiskoi zony na period do 2020 roku [Elektronnyi resurs]: rishennia Kyivskoi miskoi rady vid 28 bereznia 2002 roku № 370/1804 — Ofits. internet-sait Kyivskoi miskoi rady. — Rezhym dostupu: http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/56E1D135DED9D0B0C22573C00053FCA6?OpenDocument

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Ministerstvo rehionalnoho rozvytku, budivnytstva ta zhytlovo-komunalnoho hospodarstva Ukrainy: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30 kvitnia 2014 r. № 197.

Pro zatverdzhennia Poriadku vyznachennia mezh ta rezhymiv vykorystannia istorychnykh arealiv naselenykh mists, obmezhennia hospodarskoi diialnosti na terytorii istorychnykh arealiv naselenykh mists: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 13 bereznia 2002 r. № 318 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. — 2002. — № 12. — St. 587.

Pro zatverdzhennia Poriadku rozrobky proektiv zemleustroiu shchodo orhanizatsii i vstanovlennia mezh terytorii pryrodno-zapovidnoho fondu ta inshoho pryrodookhoronnoho pryznachennia, ozdorovchoho, rekreatsiinoho ta istoryko-kulturnoho pryznachennia: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 25 serpnia 2004 r. № 1094 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. — 2004. — № 34. — St. 2261.

Pro zatverdzhennia Poriadku obminu informatsiieiu mizh mistobudivnym ta derzhavnym zemelnym kadastramy: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 25 travnia 2011 r. № 556 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. — 2011. — № 41. — St. 1670.
29. Pro zatverdzhennia Poriadku rozroblennia istoryko-arkhitekturnoho opornoho planu naselenoho punktu: nakaz Ministerstva rehionalnoho rozvytku, budivnytstva ta zhytlovo-komunalnoho hospodarstva Ukrainy vid 2 chervnia 2011 r. № 64 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. — № 50. — 2011. — St. 1998.

Pro zatverdzhennia Spysku istorychnykh naselenykh mists Ukrainy: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 26 lypnia 2001 r. № 878 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. — 2001. — № 31. — St. 1402.

Pro zemleustrii: Zakon Ukrainy vid 22.05.2003 r. // Vido mosti Ver khovnoi Rady Ukrainy. — 2003. — № 36. — St. 282.

Pro informatsiiu KM Ukrainy pro zdiisnennia derzhavnoi polityky shchodo vykonannia zakoniv Ukrainy «Pro pryrodno-zapovidnyi fond Ukrainy» i «Pro okhoronu kulturnoi spadshchyny» ta pro dotrymannia posadovymy osobamy vymoh chynnoho zakonodavstva stosovno Natsionalnoho zapovidnyka «Khortytsia» y inshykh istoryko-kulturnykh zapovidnykiv i ob’iektiv pryrodno-zapovidnoho fondu: postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 12 veresnia 2002 r. // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. — 2002. — № 43. — St. 319.

Pro litsenzuvannia vydiv hospodarskoi diialnosti: Zakon Ukrainy vid 2 bereznia 2015 r. // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. — 2015. — № 23. — St. 158.

Pro mistobudivnyi kadastr: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 25 travnia 2011 r. № 559 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. — 2011. — № 41. — St. 1673.

Pro optymizatsiiu systemy tsentralnykh orhaniv vykonavchoi vlady: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 10 veresnia 2014 r. № 442 // fitsiinyi visnyk Ukrainy. — 2014. — № 74. — St. 2105.

Pro okhoronu kulturnoi spadshchyny: Zakon Ukrainy vid 8 chervnia 2000 r. // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. — 2000. — № 39. — St. 333.

Pro okhoronu navkolyshnoho pryrod noho seredovyshcha: Zakon Ukrainy vid 25 chervnia 1991 r. // Vidomosti Verkhov noi Rady Ukrainy. — 1991. — № 41. — Ct. 546.

Pro rehuliuvannia mistobudivnoi diialnosti: Zakon Ukrainy vid 17 liutoho 2011 r. // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. — 2011. — № 34. — St. 343.

Starostenko D. M. Pravove rehuliuvannia mezhuvannia zemel v Ukraini: dys. …kand. yuryd. nauk: 12.00.06 / Starostenko Diana Mykolaivna. — K., 2009. — 248 s.
Published
2019-02-22
How to Cite
Bevz, O. (2019). Functional and legal provision of the lands of historical and cultural signifi cance governance in Ukraine. Administrative Law and Process, (4(14), 35-49. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/307
Section
Special administrative law