Procedural principles of good administration and the problems of improving the national legislation

  • Vladyslav Daruha Taras Shevchenko National University of Kyiv
Keywords: European principles of public administration, good administration, administrative procedure, public administration

Abstract

The article investigates problem issues of fi xing and implementing procedural principles of good administration, in particular the principle of participation, charges for administrative decisions and forms of administrative decisions. In the article we summarize positive experience of Western European countries and its problems of usage in the Ukrainian legislation.

The fi rst time the principles of public administration were identifi ed in the manual «Administration and You» as a result of a comprehensive study made by the Council of Europe. These principles were divided into the following groups: «1) material (basic) principles: the principle of legality, the principle of equality before the law, the principle of proportionality, the principle of objectivity and impartiality, the principle of protection the legal rights, the principle of responsibility; and 2) procedural principles: the principle of public access to (public) services, the right to be heard, the right to representation and support, the principle of a reasonable time (period), the principle of implementation the administrative decisions and the right to appeal the administrative decisions».

Later the Council of Europe prepared the preliminary draft recommendation on good administration and consolidated Model code of good administration. According to the Model code of good administration the procedural principles are: requests from private persons, right of private person to be heard with the regard to individual decisions, right of private to be involved in certain non-regulatory decisions, charges for administrative decisions, form of administrative decisions, publication of administrative decision, publication of administrative decision, entry into force of administrative decisions, execution of administrative decisions, changes to individual administrative decisions.

In the article we focus on the three procedural principles of public administration: principle of participation, charges for administrative decisions and form of administrative decisions. The principle of participation means that public authorities shall ensure participation by private persons through appropriate means in the development and implementation of administrative measures which concern them.

The principle of charges for administrative decisions means that charges if payable by private person to public authorities in respect of administrative decisions shall be fair and reasonable. The principle of form of the administrative decisions means that administrative decisions shall be formulated in simple and clear language that is easily understood by private person to whom they are directed.

Author has concluded that the following problems must be resolved: harmonization of legislation in the sphere of charge for administrative decisions, approval of the Administrative procedural code of Ukraine, create better opportunities for participation private persons in the development and implementation of administrative measures that affect them.

References

Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony // Uriadovy portal [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu: http://www.kmu.gov.ua/kmu/docs/EA/00_Ukraine-EU_Association_Agreement_%28body%29.pdf

Standarty yevropeiskoho vriaduvannia: navch. posib. / [Hrytsiak I. A., Orzhel O. Yu., Hladkova S. M. ta in.]; za zah. red. I. A. Hrytsiaka. — K. : NADU, 2011. — 184 s.

Rukovodstvo «Admynystratsyia y Vы — pryntsypы admynystratyvnoho prava v oblasty otnoshenyi mezhdu admynystratyvnыmy orhanamy y chastnыmy lytsamy» (chast pervaia) // Admynystratsyia y chastnыe lytsa — evropeiskyi y rossyiskyi opыt poyska vzaymoponymanyia / [Tykhomyrov Yu. y dr.] ; pod obshch. red. V. N. Yuzhakova. — M. : Statut, 2006. — 235 s.

Pukhtetska A. A. Yevropeiski pryntsypy administratyvnoho prava: monohrafiia / za zah. red. d. yu. n., prof. V. B. Aver’ianova. — K. : Instytut derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy, 2012. — 237 s.

Council of Europe. Preliminary draft Recommendation on Good Administration and Consolidated Modal Code of Good Administration, prepared by the scientifi c expert and the Secretariat, Working party of the project group on administrative law. — Strasbourg, 10–12 July 2006. — p. 26–34 [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/Administrative%20law/Documents/CJDAGT(2006)%203%20E%20Report%204th%20meeting%2010-12%20July%22006.pdf

Principles of good administration in the member-states of the European Union [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu: http://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2000-2005-english/200504.pdf

Zahalne administratyvne pravo: pidruchnyk / [Hrytsenko I. S., Melnyk R. S., Pukhtetska A. A. ta in.]; za zah. red. I. S. Hrytsenka. — K. : Yurinkom Inter, 2015. — 568 s.

Zahalne administratyvne pravo yak ideia vrehuliuvannia: osnovni zasady ta zavdannia systematyky administratyvnoho prava / Eberhard Shmidt-Assmann; [per. z nim. H. Ryzhkov, I. Soiko, A. Bakaknov]; vidp. red. O. Syroid. — [2-he vyd., pererobl. ta dopovn.]. — K. : «K.I.S.», 2009. — 552 s.

Ukaz Prezydenta Ukrainy «Pro zabezpechennia umov dlia bilsh shyrokoi uchasti hromadskosti u formuvanni ta realizatsii derzhavnoi polityky» vid 31 lypnia 2004 r. №- 854/2004 [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/854/2004

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro zabezpechennia uchasti hromadskosti u formuvanni ta realizatsii derzhavnoi polityky» vid 3 lystopada 2010 r. № 996-2010-p [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-%D0%BF

Zakon Ukrainy «Pro administratyvni posluhy» vid 6 veresnia 2012 № 5203-VI [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5203-17

Administratyvni posluhy: stan i perspektyvy reformuvannia: zbirnyk materialiv / [Tymoshchuk V. P., Dobrianska N. L., Kurinnyi O. V., Shkolnyi Ye. O. ta in.] / zah. red. V. P. Tymoshchuka, O. V. Kurinnoho. — Kyiv, 2015. — 428 s.

Plata za administratyvni posluhy: vstanovlennia ta vykorystannia [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://pravo.org.ua/fi les/administr/doc2.doc

Aver’ianov V. B. Znachennia administratyvnykh protsedur u reformuvanni administratyvnoho prava / V. B. Aver’ianov // Chasopys Kyivskoho universytetu prava. — 2009. — № 3. — S. 8–14.
Published
2019-02-22
How to Cite
Daruha, V. (2019). Procedural principles of good administration and the problems of improving the national legislation. Administrative Law and Process, (4(14), 5-15. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/304
Section
General administrative law