The international component of the formation of the legal status of civil society and its institutions

  • Olha Lotiuk Taras Shevchenko National University of Kyiv
Keywords: civil society, the institution of civil society, non-governmental public organization (NGO), international standards development and the functioning of civil society, constitutional reform

Abstract

The article is devoted to the theory and practice of defi ning fundamental principles and standards of the organization and functioning of civil society and its institutions in international treaties of Ukraine and other international instruments. Analyzes the international component of the law and ways of development of civil society as a voluntary community of socially oriented national and international NGO. We investigated the prospects for the implementation of the values of civil society in the context of the Association Agreement between Ukraine and the EU. Identifi ed prospects of implementation of international standards development and the functioning of civil society in the current legislation, in particular with regard to the initiated constitutional reform in 2015 .

References

Hosha I. O. Konstytutsiino-pravove zabezpechennia harmonizatsii zakonodavstva Ukrainy iz zakonodavstvom YeS: problemy teorii ta praktyky : dys. … kand. yuryd. nauk : 12.00.02 – konstytutsiine pravo; munitsypalne pravo / I. O. Hosha. – K., 2013. – 20 s.

Dzherela konstytutsiinoho prava Ukrainy : monohrafiia / vidp. red. akad. Yu. S. Shemshuchenko i O. I. Yushchyk. – K. : Naukova dumka, 2010. – 711 s.

Dokument Kopenhahenskoho soveshchanyia Konferentsyy po chelovecheskomu yzmerenyiu SBSE ot 29 yiunia 1990 h. // Mezhdunarodnыe aktы o pravakh cheloveka : sbornyk dokumentov. – M.: NORMA- YNFRA-M, 1998. – s. 653-664.

Zahalna deklaratsiia prav liudyny: pryiniata ta proholoshena rezoliutsiieiu Heneralnoi Asamblei OON vid 10 hrudnia 1948 roku № 217 A (III) // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2008. – № 93. – St. 3103.

Yevropeiska konventsiia pro vyznannia pravosub’iektnosti mizhnarodnykh neuriadovykh orhanizatsii (ETS No. 124). [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu : http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous. asp? NT= 124&- Nazva z ekrana.

Konventsiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod vid 4 lystopada 1950 roku: ratyfikovana Zakonom Ukrainy vid 17 lypnia 1997 roku № 475/97-VR razom z pershym protokolom ta protokolamy № 2, 4, 7 ta 11 // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 1997. – № 40. – St. 263.

Konstytutsiinyi protses v Ukraini ta svitovyi dosvid : monohrafiia / [Shemshuchenko Yu. S., Batanov O. V., Krusian A. R. ta in.] ; nauk. red. Yu. S. Shemshuchenko, vid. red. N. M. Parkhomenko. – K. : Vyd-vo «Iurydychna dumka», 2014. – 262 s.

Konventsiia pro likvidatsiiu vsikh form dyskryminatsii zhinok vid 18 hrudnia 1979 roku: ratyfikovana URSR 24 hrudnia 1980 roku (iz zasterezhenniam) // Mezhdunarodnыe aktы o pravakh cheloveka :sbornyk dokumentov. – M.: NORMA-YNFRA-M, 1998. – s. 266-280.

Konstytutsiia Ukrainy: pryiniata na p’iatii sesii Verkhovnoi Rady Ukrainy 28 chervnia 1996 roku // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 1996. – № 30. – St. 141.

Kurovska I. A. Rozv’iazannia problem harmonizatsii zakonodavstva Ukrainy iz zakonodavstvom Yevropeiskoho Soiuzu yak peredumova intehratsii Ukrainy do Yevropeiskykh Spivtovarystv : dys. … kand. yuryd. nauk : 12.00.11 – mizhnarodne pravo / I. A. Kurovska. – K., 2007. – 18 s.

Makarenkov O. L. Derzhavno-pravovi idei v kontseptsii vidkrytoho suspilstva Karla Poppera : dys. … kand. yuryd. nauk : 12.00.01 – teoriia ta istoriia derzhavy i prava; istoriia politychnykh i pravovykh uchen / O. L. Makarenkov. – K., 2001. – 249 s.

Mizhnarodna konventsiia pro likvidatsiiu usikh form rasovoi dyskryminatsii vid 7 bereznia 1966 roku: ratyfikovana Prezydiieiu Verkhovnoi Rady Ukrainskoi RSR 21 sichnia 1969 roku // Mezhdunarodnыe aktы o pravakh cheloveka : sbornyk dokumentov. – M.: NORMA-YNFRA-M, 1998. – S. 138-148.

Mizhnarodnyi pakt pro hromadianski i politychni prava vid 16 hrudnia 1966 roku: ratyfikovanyi Ukazom Prezydii Verkhovnoi Rady URSR vid 19 hrudnia 1973 roku № 2148-VIII (z dvoma fakultatyvnymy protokolamy) // Mezhdunarodnыe aktы o pravakh cheloveka : sbornyk dokumentov. – M.: NORMA-YNFRA-M, 1998. – S. 53-76.

Mizhnarodnyi pakt pro ekonomichni, sotsialni i kulturni prava vid 16 hrudnia 1966 roku: ratyfikovanyi Ukazom Prezydii Verkhovnoi Rady URSR vid 19 hrudnia 1973 roku № 2148-VIII // Mezhdunarodnыe aktы o pravakh cheloveka :sbornyk dokumentov. – M.: NORMA-YNFRA-M, 1998. – S. 44-52.

Nazarenko O. A. Mizhnarodni dohovory Ukrainy v systemi dzherel konstytutsiinoho prava Ukrainy : dys. …kand. yuryd. nauk : 12.00.02 – konstytutsiine pravo; munitsypalne pravo / O. A. Nazarenko. – K., 2006. – 206 s.

Neuriadovi orhanizatsii Yevropeiskoho Soiuzu: porivnialnyi analiz hromadskykh orhanizatsii Ukrainy : informats.-analitychne vydannia. – K. : KNU, 2002. – 97 s.

Paryzka khartiia dlia novoi Yevropy vid 21 lystopada 1990 roku [Elektronnyi dokument]. – Rezhym dostupu: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_058. – nazva z ekrana.

Plan zakhodiv z implementatsii Uhody pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym Spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony na 2014-2017 roky : rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17 veresnia 2014 r. № 847-r // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2014. – № 77. – St. 2197.

Povidomlennia Yevropeiskoi komisii shchodo rozvytku kultury konsultatsii ta dialohu «Zahalni pryntsypy ta minimalni standarty konsultatsii Komisii z zatsikavlenymy storonamy» (SOM (2002)704) vid 11 hrudnia 2002 r. [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu : http://ec.europa. eu/civil_society/consultation_standards/index_en.htm. – Nazva z ekranu.

Pravovi umovy rozvytku hromadianskoho suspilstva v Ukraini. Shcho potribno zrobyty? / [M. V. Latsyba, A. O. Krasnosilska ta in.]. – K.: Ahentstvo «Ukraina», 2011. – 132 s.

Pushkina O. V. Konstytutsiinyi mekhanizm zabezpechennia prav liudyny i hromadianyna v Ukraini: problemy teorii i praktyky / O. V. Pushkina : avtoref. dys. … dok. yuryd. nauk : 12.00.02 – konstytutsiine pravo; munitsypalne pravo.– Kh., 2008. – 48 s.

Rekomendatsiia Rady Yevropy CM/Rec (2007)14 shchodo pravovoho statusu neuriadovykh orhanizatsii v Yevropi, pryiniata na Komitetom ministriv na 1006 zasidanni Zastupnykiv ministriv vid 10 zhovtnia 2007 r. [Elektronnyi dokument]. – Rezhym dostupu: http://www.minjust.gov.ua/0/23578 – nazva z ekrana.

Svyft R. Demokratyia : monohraf / R. Svyft ; per. s anhl. A Zakharova. – M. : Knyzhnыi Klub Knyhovek, 2014. – S. 208 s.

Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym Spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony na 2014-2017 roky vid 27 chervnia 2014 r. // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2014. – № 75. – Tom 1. – St. 2125.

Fedoniuk s. Pravovi osnovy demokratii uchasti v Yevropeiskomu Soiuzi / S. Fedyniuk // Naukovyi visnyk Volynskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. – 2010. – № 26. – S. 23-29.
Published
2019-02-22
How to Cite
Lotiuk, O. (2019). The international component of the formation of the legal status of civil society and its institutions. Administrative Law and Process, (3(13), 253-264. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/296
Section
Problems of modern law