Control over observance of administrative legal procedure of state registration of material rights on the real estate and their burdens

  • Mariia Telychko Institute of Jurisprudence and Psychology of the Lviv Polytechnic National University
Keywords: control, administrative legal procedure, state registration, assets rights, immovable assets

Abstract

The article is devoted to analysis of the control over observance of administrative legal procedure of state registration of material rights on the real estate and their burdens in Ukraine. The author emphasizes important issues of it`s classifi cation, that allows to group different kinds, forms, methods of state control with the aim of facilitation of the legal adjusting of identical groups of relations. In this article the author suggests to classify state control over administrative legal procedure of state registration of material rights on the real estate and their burdens using different grounds.

References

Harashchuk V. M. Teoretyko-pravovi problemy kontroliu ta nahliadu u derzhavnomu upravlinni : dys… d-ra yur. nauk: 12.00.07 / V. M. Harashchuk; Nats. yuryd. akademiia im. Yaroslava Mudroho. – Kh., 2003. – S. 4.

Administratyvne pravo Ukrainy : pidruchnyk / Yu. P. Bytiak, V. V. Bohutskyi, V. M. Harashchuk ta in.; za red. Yu. P. Bytiaka. – Kh. : Pravo, 2000. – 520 s.

Horshenev V. H. Kontrol kak pravovaia forma deiatelnosty / V. H. Horshenev, Y. B. Shakhov. – M. : Yuryd. Lyt., 1986. – S. 35.

Starylov Yu. N. Kurs obshcheho admynystratyvnoho prava: v 3 t. / Yu.N. Starylov. – M. : Norma, 2002. – T.1: Ystoryia. Nauka. Predmet. Normы. Subъektы. – S. 180.

Lazarev B. M. Kompetentsyia orhanov upravlenyia / B. M. Lazarev. – M. : Yuryd. Lyt., 1972. – S. 38.

Bakhrakh D. N. Admynystratyvnoe pravo : ucheb. posob. dlia vuzov / D. N. Bakhrakh. – M. : Yzd-vo BEK, 1996 – S. 244.

Tykhomyrov Yu. A. Upravlencheskoe reshenye / Yu. A. Tykhomyrov. – M. : Nauka, 1972. – S. 31.

Melkadze O. V. Kontrol: ynformatsyia, koordynatsyia, эffektyvnost / O. V. Melkadze. – Tbylysy: Sabchota Sakartvelo, 1986. – 238 s.

Keizerov N. M. Vlast y avtorytet / N. M. Kaizerov. – M., 1973. – S. 47-68.

Malynovskyi V. Ya. Derzhavne upravlinnia: navchalnyi posibnyk / V. Ya. Malynovskyi. – Lutsk: Vyd-vo«Vezha» Vol. derzh. un-tu im. Lesi Ukrainky, 2000. – S. 214.

Ozhehov S. Y. Tolkovыi slovar: 80000 slov y frazeolohycheskykh vыrazhenyi / S. Y. Ozhehov, N. Yu. Shvedova; RAN, Yn-t russkoho yazыka ym. V. V. Vynohradova. – 4-e yzd., dop.. – M. : Azbukovnyk, 1999 – S. 286.

Slovar ynostrannыkh slov. – 18-e yzd., ster. – M. : Rus. yaz., 1989. – S. 155.

Andriiko O. F. Derzhavnyi kontrol i tendentsii yoho rozvytku v umovakh rynkovykh vidnosyn / O. F. Andriiko // Pravova derzhava: mizhvid. zb. nauk. st. – K. : Naukova dumka, 1993 . – Vyp. 4. – s. 49.

Nalyvaiko T. V. Hromadskyi kontrol v Ukraini yak instytut hromadianskoho suspilstva: teoretyko-pravovyi aspekt: avtoref. dys… kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.01. / T. V. Nalyvaiko – Lviv, 2010 – S. 10.

Butynets F. F. Kontrol i reviziia / F. F. Butynets., S. V. Bardash, N. M. Maliuha, N. I. Petrenko. – Zhytomyr: ZhITI, 2000. – 512 s.

Bilukha M. T. Teoriia finansovo-hospodarskoho kontroliu i audytu / M. T. Bilukha. – K. : Vyshcha shkola, 1994. – 364 s.

Lymskaia deklaratsyia rukovodiashchykh pryntsypov kontrolia (Pryniata IKh Konhressom Mezhdunarodnoi orhanyzatsyy vыsshykh kontrolnykh orhanov (YNTOSAY) v 1997 hodu) [Elektronnыi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.rada.gov.ua

Vitvytskyi S. S. Derzhavnyi kontrol u sferi litsenziinoi diialnosti: dys…na zdobuttia nauk. stupenia kand. yuryd. nauk / S. S. Vitvytskyi. – Kh., 2004. – 178 s.

Orliuk O. P. Finansove pravo : navch. posibnyk / O. P. Orliuk – K. : Yurinkom Inter, 2003. – 527 s.

Zakon Ukrainy «Pro osnovni zasady derzhavnoho nahliadu (kontroliu) u sferi hospodarskoi diialnosti» vid 05.04.2007, № 877-V // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy.– 2007. – № 29. – S. 389 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http.//www.rada.gov.ua

Orliuk O. P. Finansove pravo : navch. posibnyk / O. P. Orliuk. – K. : Yurinkom Inter, 2003. – 527 s.

Krupnyk A. S. Hromadskyi kontrol: sutnist ta mekhanizmy zdiisnennia / A. S. Krupnyk // Teoretychni ta prykladni pytannia derzhavotvorennia: zbirnyk naukovykh prats ORIDU NADU pry Prezydentovi Ukrainy. – № 1. – 2007 – S. 3.
Published
2019-02-22
How to Cite
Telychko, M. (2019). Control over observance of administrative legal procedure of state registration of material rights on the real estate and their burdens. Administrative Law and Process, (3(13), 86-92. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/279
Section
General administrative law