Administrative procedural status of citizens, who suffered as a result of the Chernobyl catastrophe

  • Borys Karas Taras Shevchenko National University of Kyiv
Keywords: legal status, administrative legal status, administrative procedure, administrative procedural rights and duties, administrative procedural legal personality, legal capacity, legal capability, social protection, social care, the Chernobyl catastrophe\

Abstract

The structure of the administrative procedural status of citizens, who suffered as a result of the Chernobyl catastrophe, is being analyzed. It’s key elements have been highlighted and examined. It is proposed to consider the citizenship of Ukraine; administrative procedural legal personality; administrative procedural rights, freedoms and legal interests; administrative procedural duties as the elements of administrative procedural status. The article is devoted to the examination of administrative procedural status of citizens, who suffered as a result of the Chernobyl catastrophe. The main aim is elaboration of it’s structure. The rationale of chosen topic is justifi ed by a few reasons, one of them is the absence of legal research in this area. Such a high interest to the category of “administrative procedural status» has appeared recently and directly related to the approval of the Code of administrative adjudication of Ukraine in 2005. The article explores the main legal researchers’ positions to the determination of administrative procedural status. Particularly, it analyzes the concept of legal status and administrative legal status.

References

Zahalnoteoretychni zasady pravovoho statusu sub’iekta prava [Tekst] : dys. …kand. yuryd. nauk : 12.00.01 / Okuniev Ihor Serhiiovych ; NAN Ukrainy, In-t derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho. – K., 2010. –222 s.

Osnovy zahalnoi teorii prava ta derzhavy [Tekst] : navch. posibnyk / P. M. Rabinovych ; Lvivskyi natsionalnyi un-t im. Ivana Franka. – Vyd. 9-e, zi zmin. – L. : Krai, 2007. – 188 s.

Teoriia derzhavy ta prava [Tekst]: navch. posib. dlia dystants. navch. / A. V. Nikitin. – K. : Vidkrytyi mizhnarodnyi un-t rozvytku liudyny «Ukraina», 2004. – (Merezha dystantsiinoho navchannia). Ch. 2. – [B. m.] : [b.v.], 2005. – 272 s.

Vstup do teorii pravovykh system [Tekst] / O. V. Zaichuk [ta in.] ; zah. red. O. V. Zaichuk, N. M. Onishchenko ; NAN Ukrainy, Instytut derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho. – K. : Yurydychna dumka, 2006. – 431 s.

Vytruk N. V. Obshchaia teoryia pravovoho polozhenyia lychnosty [Tekst] : monohrafyia / N. V. Vytruk ; Rossyiskaia akademyia pravosudyia. – M. : Norma, 2008. – 447 s.

Berlach A. I. Administratyvne pravo Ukrainy : navch. posib. dlia dyst. navch. / A. I. Berlach. – K.: Vidkrytyi mizhnarodnyi un-t rozvytku liudyny «Ukraina», 2005. – 472 s.

Administratyvne pravo Ukrainy [Tekst]: akademichnyi kurs: pidruch. dlia stud. yuryd. spets. vyshchykh navch. zakl.: [u 2 t.] / holova red. kol. V. B. Aver’ianov; NAN Ukrainy, Instytut derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho. – K.: Yurydychna dumka, 2004. – T. 1 : Zahalna chastyna / V. B. Aver’ianov [ta in.]. – [B. m.] : [b.v.], 2004. – 583 s.

Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy : za stanom na 12 liutoho 2015 r. / Verkhovna Rada Ukrainy. – Ofits. Vyd. – K.: Vidomosti Verkhovnoi Rady.– 2005. – № 35-36, № 37. – 446 s.

Pravovyi status sub’iektiv administratyvnoho sudochynstva: dys. …kand. yuryd. nauk: 12.00.07 / Bachun Oleh Volodymyrovych; In-t zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy. – K., 2010. – 206 s.

Zakon Ukrainy «Pro status i sotsialnyi zakhyst hromadian, yaki postrazhdaly vnaslidok Chornobylskoi katastrofy» za stanom na 28 hrudnia 2014 r. / Verkhovna Rada Ukrainy. – Ofits. Vyd. – K.: Vidomosti Verkhovnoi Rady.– 1991. – № 16. – 200 s.

Administratyvnyi protses Ukrainy [Tekst] : navch. posib. / A. T. Komziuk [y dr.]; Kharkivskyi natsionalnyi un-t vnutrishnikh sprav. – K. : Pretsedent, 2007. – 531 s.

Ditkevych I. I. Administratyvna protsesualna pravosub’iektnist [Tekst]: dys.… kand. yuryd. nauk : 12.00.07 / Ditkevych Inna Ihorivna ; Kyiv. Mizhnar. Un-t. – K., 2011. – 230 s.

Velykyi entsyklopedychnyi yurydychnyi slovnyk [Tekst] / NAN Ukrainy, Instytut derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho ; red. Yu. S. Shemshuchenko. – K.: Yurydychna dumka, 2007. – 992 s.
Published
2019-02-22
How to Cite
Karas, B. (2019). Administrative procedural status of citizens, who suffered as a result of the Chernobyl catastrophe. Administrative Law and Process, (3(13), 73-79. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/277
Section
General administrative law