Comparative analysis of criminal responsibility for attack at judge, people's assessors and jurors

  • Sadyk Tahiiev
Keywords: criminal liability, judge, assessor, juror, foreign legislation

Abstract

The analysis of the criminal codes of foreign countries, providing criminal responsibility for attacks on persons who realize justice, including judges, people's assessors and jurors is useful for public review of foreign legislation, and for its possible incorporation into national law. Bringing Ukrainian legislation to European standards under the provisions established within the Council of Europe and the European Union for European criminal law is a necessary condition for large-scale reforms in Ukraine, including in the area of criminal justice. Responsibility for the attack on the judge, people's assessor, juror provided for in legislation of many countries in the world, although the approaches to the settlement of criminal protection of this category of people is quite diverse. Unquestionably, only by means of legal protection of persons carrying out justice, the issue of judicial independence wasn’t resolved. It is unable to create a reliable shield of justice only using sanctions. However, increasing the efficiency and safety of judges, people's assessors and jurors through their criminal legal protection is an important element of deterrence from criminal attacks. Criminal legal protection of judge, assessor or juror is an important aspect of independence of the person who administers justice, and therefore is of great importance for the efficiency of the entire judiciary as a whole, enables the realities of life to create a democratic judiciary.

References

Uhoda pro Partnerstvo i Spivrobitnytstvo mizh Yevropeiskymy Spivtovarystvamy y Ukrainoiu vid 14 chervnia 1994 r. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

Khavroniuk M. Y. Kryminalne zakonodavstvo Ukrainy ta inshykh derzhav kontynentalnoi Yevropy: porivnialnyi analiz, problemy harmonizatsii : dys. na zdobuttia nauk. stupenia doktora yuryd. nauk : spets. 12.00.08 «Kryminalne pravo ta kryminolohiia; kryminalno-vykonavche pravo» / Mykola Ivanovych Khavroniuk. – K., 2008. – 552 s.

Uholovnoe pravo Rossyy. Chast osobennaia : uchebnyk dlia vuzov / otv. red. L. L. Kruhlykov. – M., 2005. – 868 s.

Uholovnыi kodeks Rossyiskoi Federatsyy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_42.html#p5769

Abazalyev R. K. Sotsyalnaia obuslovlennost uholovnoi otvetstvennosty za uhrozu yly nasylstvennыe deistvyia v sviazy s osushchestvlenyem pravosudyia yly proyzvodstvom predvarytelnoho rassledovanyia / R. K. Abazalyev // Rossyiskyi sledovatel. – 2006. – № 1. – S. 29–32.

Uholovnыi kodeks Respublyky Belarus [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu do kodeksu : http://mvd.gov.by/main.aspx?guid=101163#388

Kurs uholovnoho prava : [v 6 t.] / pod red. H. N. Borzenkova, V. S. Komyssarova. – M., 2002. – T. 5 : Osobennaia chast – 418 s.

Mandro O. V. Kryminalno-pravova okhorona suddi, narodnoho zasidatelia chy prysiazhnoho v kryminalnomu zakonodavstvi yevropeiskykh krain / O. V. Mandro // Aktualni problemy kryminalnoho prava (pam’iati profesora P. P. Mykhailenka) : tezy dop. nauk-teoret. konf. – K.: Nats. akad. vnutr. sprav, 2011. – S. 108–110.

Uholovnыi kodeks Respublyky Kazakhstan [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1008032#sub_id=3400000

Uholovnыi kodeks Azerbaidzhanskoi respublyky [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://vn.taxes.gov.az/2009/uploads/qanun/2011/mecelleler/cinayet_mecelles

Khavroniuk M. Y. Kryminalne zakonodavstvo Ukrainy ta inshykh derzhav kontynentalnoi Yevropy: porivnialnyi analiz, problemy harmonizatsii : monohr. / M. I. Khavroniuk – K. : Yuryskonsult, 2006. – 560 s.

Kurs uholovnoho prava : [v 6 t.] / pod red. H. N. Borzenkova, V. S. Komyssarova. – M., 2002. – T. 5 : Osobennaia chast – 418 s.

Kryminalne pravo Ukrainy. Zahalna chastyna : pidruch. [dlia stud. yuryd. spets. vyshch. zakladiv osvity] / [Iu. V. Baulin, V. I. Borysov, L. M. Kryvochenko ta in.] ; za red. prof. V. V. Stashysa, V. Ya. Tatsiia. – [3-ie vyd., pererob. i dopov.]. – K. : Yurinkom Inter, 2007. – 495 s.

Vartyletska I. A. Kryminalno-pravova okhorona pravosuddia za zakonodavstvom zarubizhnykh krain / I. A. Vartyletska // Dni nauky Natsionalnoho universytetu «Kyievo-Mohylianska akademiia» na fakulteti pravnychykh nauk. 2011-2012 : tezy naukovykh dopovidei ta povidomlen na kruhlykh stolakh 30 lystopada 2011 roku, 26 ta 30 sichnia 2012 roku. – K. : Natsionalnyi universytet «Kyievo-Mohylianska akademiia» – K., 2012. – S. 48–50.

Zhalynskyi A. Vvedenye v nemetskoe pravo / A. Zhalynskyi, A. Rёrykht. – M. : Spark, 2001. – 767 s.

Ynshakov S. Dopolnytelnoe uholovnoe zakonodatelstvo FRN / S. Ynshakov, L. Shulepova // Uholovnoe pravo. – 2005. – № 3. – S. 35–37.

Uholovnыi kodeks Respublyky Polsha / per. s polsk. D. A. Barylovych y dr. : adapt. per. y nauch. red. Э. A. Sarkysova, A. Y. Lukasheva ; pod obshch. red. N. F. Kuznetsovoi. – Mynsk : Tesei, 1998. – 128 s.

Davydovych I. I. Kryminalno-pravova okhorona predstavnykiv vlady i hromadskosti, yaki okhoroniaiut pravoporiadok : dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.08 «Kryminalne pravo ta kryminolohiia; kryminalno-vykonavche pravo» / Iryna Ihorivna Davydovych. – K., 2007. – 272 s.
Published
2019-02-22
How to Cite
Tahiiev, S. (2019). Comparative analysis of criminal responsibility for attack at judge, people’s assessors and jurors. Administrative Law and Process, (2(12), 284-292. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/263
Section
Problems of modern law