Public monetary funds as a source of financing of public associations: experience of foreign countries and prospects for Ukraine

  • Olga Kotsiuruba Ivan Franko National University of Lviv
Keywords: public monetary fund; State support of public associations; budgetary fund; non-budgetary fund

Abstract

The paper investigates the possibility of introducing a separate monetary fund for financing public associations. Analyzing the experience of foreign countries, the author argues that by its legal nature and characteristic features such fund must be referred to a public monetary fund. It is proposed to determine the status of the National fund to support the institutional development of civil society as a centralized state budget fund.

References

Bila knyha: reformuvannia zakonodavchoho seredovyshcha dlia rozvytku hromadianskoho suspilstva v Ukraini / [M. Latsyba, A. Krasnosilska, O. Vinnyk, T. Yatskiv]. – K. : PROON, 2011. – 28 s.

Derzhavne finansuvannia hromadskykh orhanizatsii: zarubizhnyi dosvid ta rekomendatsii shchodo vprovadzhennia v Ukraini. Analitychna zapyska [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.niss.gov.ua/articles/811/

Natsionalni ta mizhnarodni mekhanizmy finansuvannia hromadianskoho suspilstva. Mizhnarodni zakhody zmitsnennia doviry mizh derzhavoiu ta hromadianskym suspilstvom / Koordynator proektiv OBSIe v Ukraïni. – K.: Feniks, 2011.– 336 s.

Mizhnarodni praktyky finansuvannia hromadskykh orhanizatsii. Doslidzhennia. Proekt Koordynatora proektiv OBSIe v Ukraini / Balanzh Shator, ekspert OBSIe. – K. : 2010. – 162 s.

Voronova L. K. Bankovsko-fynansovo-pravovoi slovar / avtor-uporiad. L. K. Voronova. – K. : A.S.K., 1998. – 228 s.

Finansove pravo : pidruchnyk / [Э. O. Alisov, L. K. Voronova, S. T. Kadkalenko ta in.] / ker. avt. kolekt. i vidp. red. L. K. Voronova. – Kh., 1998. – 496 s.

Nechai A. A. Problemy pravovoho rehuliuvannia publichnykh finansiv ta publichnykh vydatkiv : monohrafiia / Nechai A. A. – Chernivtsi: Ruta, 2004. – 264 s.

Nechai A. A. Publichni fondy ta publichni vydatky yak katehorii finansovoho prava / Nechai A. A. // Pravo Ukrainy. – 2004. – № 4. – S. 60-63.

Chyrkyn V. E. Yurydycheskoe lytso publychnoho prava / V. E. Chyrkyn. – M. : Norma, 2007. – 352 s.

Pryshva N. Yu. Pravovi problemy rehuliuvannia oboviazkovykh platezhiv / Pryshva N. Yu. – K.: "EksOb", 2003 – 280 s.

Kosikowski C. Polskie praywo finansowe na tle prawa Unii Europejskiej / Cezary Kosikowski. – Warsawa, 2008. – 501 s.

Vыsotskaia O. Эvoliutsyia poniatyia publychnoho fonda denezhnыkh sredstv v teoryy Rossyiskoho fynansovoho prava / O. Vыsotskaia // Publychnыe fynansы y nalohovoe pravo : ezhehodnyk. Vыp. 2 : Biudzhetnыe y nalohovыe reformы v starankh Tsentralnoi y Vastochnoi Evropы / pod. red. M.V. Karasevoi (Sentsovoi). – Voronezh : Yzdatelstvo Voronezhskoho hosudarstvennoho unyversyteta, 2011. – S. 73-78.

Pro vidkrytist vykorystannia publichnykh koshtiv : Zakon Ukrainy vid 11.02.2015 № 183-VIII [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/183-19

Sholkova T. B. Pravovi osnovy publichnykh fondiv orhaniv mistsevoho samovriaduvannia : dys. ... kand. yuryd. nauk : 12.00.07 / Sholkova TB.; Derzh. podatk. admin. Ukrainy, Nats. un-t derzh. podatk. sluzhby Ukrainy. – Irpin, 2011. – 205 s.

Zakon o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva : 16 listopada 2003 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.zakon.hr/z/491/Zakon-o-Nacionalnoj-zakladi-za-razvoj-civilnogdruštva

Bullain N. Learning points from the National civil fun in Hangary / Nilda Bullain // Newsletter “Infoleht nr. 3-4 2007”, European Center for Not-for-Profit Law [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu http://www.ecnl.org/dindocuments/212_Learning%20points%20from%20the%20NCF%20Hungary.pdf

Albania adopts law to create Agency for Supporting Civil Society [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.icnl.org/news/2009/04-03.html

Jordan’s Environment Support Fund, Article 4 // National funds to support civil society organisations : appendices. – The International Center for Not-for-Profit Law (ICNL) July 2010. – P 10 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.icnl.org/research/library/files/Transnational/National%20Funds%20Paper%20Appendix%20-%20English.pdf

Hadzi-Miceva-Evans Katerina. Lottery Proceeds as a Tool for Support of Good Causes and Civil Society Organizations: A Fate or a Planned Concept? // The International Journal of Not-for-Profit Law Volume 12, Issue 4, November 2010 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.icnl.org/research/journal/vol12iss4/art_5.htm

National funds to support civil society organisations – The International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). – 2010. – 46 r. – R. 4 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.icnl.org/research/library/files/Transnational/National%20Funds%20Paper%20Final%20English.pdf

Overview of state fundung schemes for civil society organizations. R. 25 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.ecnl.org/dindocuments/208_Comp.%20Overview%20of%20Govt%20Funding%20for%20CSOs.pdf

Nechai A. A. Publychnыe fondы kak systemoobrazuiushchaia katehoryia fynansovoho prava / A. A. Nechai // Problemы zakonnosty. – Kh., 2010. – Vyp. 111. – S. 109-
115. – S. 111.

Lukashev O. A. Pravova pryroda publichnykh fondiv koshtiv i zasady yikh klasyfikatsii / Lukashev O. A. // Problemy zakonnosti. – Kh., 2010. – Vyp.111. – S. 91-98. – S. 93.

Stattarova A. A. Fond kak ynstytut v fynansovom prave : avtoref. dys. na soyskanye uchenoi stepeny kand. yuryd. nauk : spetsyalnost 12.00.14 «Admynystratyvnoe pravo, fynansovoe pravo, ynformatsyonnoe pravo» / Sattarova Alyna Alfredovna. – M., 2007. – S. 8.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Pensiinyi fond Ukrainy : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid vid 23.07.2014 № 280 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/280-2014-p

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Published
2019-02-22
How to Cite
Kotsiuruba, O. (2019). Public monetary funds as a source of financing of public associations: experience of foreign countries and prospects for Ukraine. Administrative Law and Process, (2(12), 159-169. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/250
Section
Special administrative law