The means of state regulation of the stock market legal relationships in Ukraine

  • Oleksandra Kolohoida Taras Shevchenko National University of Kyiv
Keywords: the stock market, the state regulation of economic activity, the means of state regulation

Abstract

The governance as a legal form of state regulation of the economy is determined іn this article by the concept and system control means.

Among the system of the regulatory resources impact on the stock market legal relationships are allocated: the legal means of state regulation, self-regulation tools and means of the intra-corporate regulation.

The means of state regulation are defined as the statutory instrument of the state regulating influence on the stock market relationships, directed to establish rules or limits in carrying out economic activity in the stock market, the violation of which entails the application of administrative sanctions, economic support and provision of stock market members interest in the implementation of economic activities and transactions on the stock market using securities and derivatives, ensuring of the optimum combination of government regulation and self-regulation of the stock market relations.

The general and special funds of state regulation of the stock market relations are investigated. Among them: the licensing of the stock market professional activity; state registration; means associated with the liquidation of the stock market participants; permission procedure, the establishment of the requirements for securities and their issues; requirements for issuers; requirements, criteria and standards of the stock market professional activity and securities transactions; disclosure requirements for stock market participants, self-regulatory organizations; providing investment, tax and other incentives to the stock market participants; regulation of prices and tariffs; certification of the stock market experts and establishment of the requirements for managers and chief accountants of professional stock market participants; the formation and maintenance of the stock market information database; monitoring of the investments movement in Ukraine and abroad through the stock market; implementation of the securities market infrastructure model.

References

Shcherbyna V. S. Sub’iekty hospodarskoho prava / V. S. Shcherbyna. – K.: Yurinkom Inter, 2008. - 263 s.

Hospodarskyi kodeks Ukrainy vid 16 sichnia 2003 r. № 436–IV / Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2003. – № 18. – St. 144.

Pro derzhavne rehuliuvannia rynku tsinnykh paperiv v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 30.10.1996 r. № 448/96-VR / Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 1996. – № 51. – St. 292.

Shyshkyn S. N. Predprynymatelsko-pravovыe (khoziaistvenno-pravovыe) osnovы hosudarstvennoho rehulyrovanyia эkonomyky : monohrafyia / S. N. Shyshkyn; Rossyiskaia akad. nauk, Yn-t hosudarstva y prava. – M.: Ynfotropyk Medya, 2011. – 328 s.

Khoziaistvennoe pravo Ukraynы : uchebnyk / [V. K. Mamutov, H. L. Znamenskyi, K. S. Khakhulyna y dr.; pod red. Mamutova V. K.]. – K.: Yurynkom Ynter, 2002. – 912 s.

Velykyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy / uporiad. T. V. Kovalova. – Kharkiv: Folio, 2005. – 767 s.

Kartashov V. N. Yurydycheskaia deiatelnost: poniatye, struktura, tsennost : monohrafyia / pod red. d.yu.n. N. Y. Matuzova / V. N. Kartashov. – Saratov: Yzd-vo Sarat. un-ta, 1989. – 218 s.

Alekseev S. S. Pravovыe sredstva: postanovka problemы, poniatye, klassyfykatsyia / S. S. Alekseev // Sovetskoe hosudarstvo y pravo. – 1987. – № 6. – S. 14-18.

Bezukh O. V. Zasoby derzhavnoho rehuliuvannia vidnosyn u sferi ekonomichnoi konkurentsii / O. V. Bezukh // Zasoby derzhavnoho rehuliuvannia hospodarskoi diialnosti : zb. nauk. prats ; red. kol.: V. S. Shcherbyna (holova), T. V. Bodnar ta in. – K.: NDI pryvatnoho prava i pidpryiemnytstva NAPrN Ukrainy, 2012. – S. 58-77.

Malko L. V. Pravovыe sredstva: voprosы teoryy y praktyky / L. V. Malko // Zhurnal rossyiskoho prava. – 1998. – № 8. – S. 66-77.

Shcherbyna V. S. Zasoby derzhavnoho rehuliuvannia hospodarskoi diialnosti: poniattia, vydy, shliakhy vdoskonalennia / V. S. Shcherbyna // Zasoby derzhavnoho rehuliuvannia hospodarskoi diialnosti : zb. nauk. prats ; red. kol.: V. S. Shcherbyna (holova), T. V. Bodnar ta in. – K.: NDI pryvatnoho prava i pidpryiemnytstva NAPrN Ukrainy, 2012. – S. 4 – 20.

Shcherbyna V. S. Poperedzhennia hospodarskykh pravoporushen / V. S. Shcherbyna. – K.: Lybid, 1993. – 132 s.

Poliukhovych V. I. Zastosuvannia okremykh zasobiv rehuliuiuchoho vplyvu derzhavy na fondovomu rynku // Zasoby derzhavnoho rehuliuvannia hospodarskoi diialnosti : zb. nauk. prats / red. kol.: V. S. Shcherbyna (holova), T. V. Bodnar ta in. – K.: NDI pryvatnoho prava i pidpryiemnytstva NAPrN Ukrainy, 2012. – S. 136-162.

Khoziaistvennыi kodeks Ukraynы : nauchno-praktycheskyi kommentaryi / pod obshch. red. A. H. Bobkovoi. – Kharkov: Yzdatel FL-P Vapniarchuk N. N., 2008. – 1296 s.

Lukach I. V. Zasoby rehuliuiuchoho vplyvu derzhavy na zdiisnennia korporatyvnykh prav / I. V. Lukach // Zasoby derzhavnoho rehuliuvannia hospodarskoi diialnosti : zb. nauk. prats / red. kol.: V. S. Shcherbyna (holova), T. V. Bodnar ta in. – K.: NDI pryvatnoho prava i pidpryiemnytstva NAPrN Ukrainy, 2012. – S. 78-119.

Alekseev S. S. Pravo: azbuka – teoryia – fylosofyia: opыt kompleksnoho yssledovanyia / Alekseev S. S. – M.: Statut, 1999.– 710 s.

Kostыleva K. Y. Sushchnost lytsenzyrovanyia kak admynystratyvno-pravovoho rehuliatora obshchestvennыkh otnoshenyi / Kostыleva K. Y. // Problemы admynystratyvnoho y admynystratyvno-protsessualnoho prava (pamiaty Yu. M. Kozlova) / red. kol. L. L. Popov, A. B. Ahapov, L. A. Kalynyna, H. A. Kuzmycheva. – M., 2005. – S. 75-76.

Zenkovych E. N. Rыnok tsennыkh bumah : admynystratyvno-pravovoe rehulyrovanye / E. N. Zenkovych. – M. : Volters Kluver, 2007. – 312 s.

Poliukhovych V. I. Hospodarsko-pravovyi mekhanizm derzhavnoho rehuliuvannia fondovoho rynku Ukrainy. – dys. …d.yu.n.: 12.00.04 / V. I. Poliukhovych. – K. : NDI pryvatnoho prava i pidpryiemnytstva NAPrN Ukrainy, 2012.

Admynystratyvnoe pravo Rossyiskoi Federatsyy. Chast II. Admynystratyvno-pravovaia orhanyzatsyia upravlenyia эkonomykoi, sotsyalno-kulturnoi y admynystratyvno-polytycheskoi sferamy : uchebnyk / [Alekhyn A. P., Kozlov Yu. M., Karmolytskyi A. A.]. – M.: Zertsalo-M, 2003. – 608 s.

Pro derzhavnu reiestratsiiu fizychnykh osib-pidpryiemtsiv ta yurydychnykh osib : Zakon Ukrainy vid 15.05.2003 r. № 755-IV // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2003. – № 25. – St. 1172.

Rishennia DKTsPFR «Pro zatverdzhennia Poriadku formuvannia ta vedennia derzhavnoho reiestru finansovykh ustanov, yaki nadaiut finansovi posluhy na rynku tsinnykh paperiv» № 296 vid 14 lypnia 2004 roku / Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2011. – № 63. – St. 2509.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro reiestratsiiu rehlamentu instytutiv spilnoho investuvannia ta vedennia Yedynoho derzhavnoho reiestru instytutiv spilnoho investuvannia: Rishennia NKTsPFR vid 18.06.2013 r. № 1047 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2013. - № 62. – St. 2249.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro ob’iednannia profesiinykh uchasnykiv fondovoho rynku : rishennia Natsionalnoi komisii z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku vid 12 hrudnia 2012 r. № 1925 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2013. – № 9 – St. 355.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro reiestr samorehulivnykh orhanizatsii finansovykh ustanov : Rozporiadzhennia Derzhavnoi komisii z rehuliuvannia rynkiv finansovykh posluh Ukrainy vid 26 lypnia 2005 r. № 4380 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2005. – № 33. – St. 2003.

Poriadok vedennia Derzhavnoho reiestru upovnovazhenykh reitynhovykh ahentstv ta vydachi Svidotstv pro vkliuchennia do Derzhavnoho reiestru upovnovazhenykh reitynhovykh ahentstv, zatverdzhenyi rishenniam NKTsPFR vid 23.06.2006 r. № 444.

Pro finansovi posluhy ta derzhavne rehuliuvannia rynkiv finansovykh posluh : Zakon Ukrainy vid 12 lypnia 2001 r. № 2664-III // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2002. – № 1. – St. 1.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro funktsionuvannia fondovykh birzh: Rishennia NKTsPFR vid 22.11.2012 r. № 1688 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2012. – № 100. – St. 4094.

Pro zatverdzhennia Litsenziinykh umov provadzhennia profesiinoi diialnosti na fondovomu rynku (rynku tsinnykh paperiv) – diialnosti z orhanizatsii torhivli na fondovomu rynku: Rishennia NKTsPFR vid 14.05.2013 r. № 818 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2013. – № 48. – St. 1737;

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro poriadok reiestratsii zmin do pravyl fondovoi birzhi shchodo zaprovadzhennia v obih na fondovii birzhi deryvatyviv: Rishennia DKTsPFR vid 04.08.2009 r. № 884 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2009. – № 69. – St. 2397.

Poriadok ta umovy nadannia statusu Tsentralnoho depozytariiu tsinnykh paperiv : Rishennia NKTsPFR vid 16 kvitnia 2013 r. № 597 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2013. – № 37. – St. 1318.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro provadzhennia depozytarnoi diialnosti : Rishenniam NKTsPFR vid 23 kvitnia 2013 r. № 735 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2013. – № 52. – St. 1910.

Pro zatverdzhennia Pravyl (umov) zdiisnennia diialnosti z torhivli tsinnymy paperamy : brokerskoi diialnosti, dylerskoi diialnosti, anderraitynhu, upravlinnia tsinnymy paperamy : Rishennia Derzhavnoi komisii z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku vid 12 hrudnia 2006 r. № 1449 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2007. – № 6. – St. 235.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro poriadok reiestratsii vypusku ipotechnykh sertyfikativ, shcho vypuskaiutsia v bezdokumentarnii formi, informatsii pro yikh vypusk ta zvitu pro pidsumky vypusku ipotechnykh sertyfikativ : Rishennia DKTsPFR vid 21 bereznia 2006 r. № 187 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. − 2006. − № 16. − St. 1227.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro reiestratsiiu vypusku sertyfikativ fondu operatsii z nerukhomistiu, prospektu emisii, zvitu pro rezultaty rozmishchennia sertyfikativ fondu operatsii z nerukhomistiu, pohashennia sertyfikativ fondu operatsii z nerukhomistiu ta skasuvannia reiestratsii vypusku : Rishennia DKTsPFR vid 5 bereznia 2009 r. № 244 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2009. – № 27. – St. 913.

Pro zatverdzhennia Poriadku reiestratsii vypusku optsionnykh sertyfikativ ta prospektu yikh emisii : Rishennia DKTsPFR vid 16 chervnia 2009 r. № 572 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2009. – № 80. – St. 2722.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Derzhavnyi reiestr vypuskiv tsinnykh paperiv : Rishennia NKTsPRF 19 kvitnia 2012 r. № 557 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2012. – № 39. – St. 1493.

Pro zatverdzhennia Poriadku zdiisnennia emisii ta reiestratsii vypusku aktsii aktsionernykh tovarystv, yaki stvoriuiutsia shliakhom zlyttia, podilu, vydilu chy peretvorennia abo do yakykh zdiisniuietsia pryiednannia : rishennia Natsionalnoi komisii z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku vid 9 kvitnia 2013 r. № 520 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2013. – № 41. – St. 1493.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro poriadok reiestratsii prospektu emisii ta vypusku investytsiinykh sertyfikativ paiovoho investytsiinoho fondu : Rishennia NKTsPFR vid 20 chervnia 2013 r. № 1103 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2013. – № 61. – St. 2207.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro poriadok reiestratsii prospektu emisii ta vypusku aktsii korporatyvnoho investytsiinoho fondu : Rishennia NKTsPFR vid 20 chervnia 2013 r. № 1104 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2013. – № 66. – St. 2419.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro poriadok reiestratsii vypusku (vypuskiv) aktsii pry zasnuvanni aktsionernykh tovarystv : Rishennia NKTsPFR 27 travnia 2014 r. № 692 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. − 2014. − № 51. − St. 1374.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro poriadok reiestratsii vypusku zvychainykh ipotechnykh oblihatsii, prospektu emisii, zvitu pro pidsumky vypusku ipotechnykh oblihatsii, pohashennia ta skasuvannia reiestratsii vypusku ipotechnykh oblihatsii : Rishennia NKTsPFR vid 28 serpnia 2014 r. № 1118 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. − 2014. − № 84. – St. 2380.

Pro zatverdzhennia Poriadku nadannia dozvolu na rozmishchennia ta/abo obih tsinnykh paperiv ukrainskykh emitentiv za mezhamy Ukrainy : Rishennia NKTsPFR vid 20 chervnia 2013 r. № 1105 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2013. – № 63. – St. 2316.

Pro zatverdzhennia Pereliku inozemnykh fondovykh birzh, na yakykh maiut buty dopushcheni do obihu tsinni papery inozemnykh emitentiv, shcho maiut namir otrymaty dopusk do obihu tsinnykh paperiv na terytorii Ukrainy : Rishennia NKTsPFR vid 10 veresnia 2013 r. № 1754 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2013. – № 81. – St. 3015.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro konkurs z vyznachennia fondovykh birzh, na yakykh mozhe zdiisniuvatys publichne rozmishchennia oblihatsii mizhnarodnykh finansovykh orhanizatsii : Rishennia NKTsPFR vid 5 lystopada 2013 r. № 2516 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2013. – № 94. – St. 3497.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro vydachu nebankivskii finansovii ustanovi – upravyteliu dozvolu na pravo pryiniattia na sebe komertsiinykh ryzykiv pry stvorenni fondu finansuvannia budivnytstva vydu B ta/abo dozvolu na pravo zdiisnennia emisii sertyfikativ fondu operatsii z nerukhomistiu : Rozporiadzhennia Derzhfinposluh vid 29 lypnia 2004 r. № 1866 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2004. – № 36. – St. 2432.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro vydachu nebankivskym finansovym ustanovam dozvolu na zdiisnennia emisii ipotechnykh sertyfikativ : Rozporiadzhennia Derzhfinposluh vid 27 travnia 2005 r. № 4084 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2005. – № 26. – St. 1510.

Pro zatverdzhennia Poriadku pohodzhennia nabuttia osoboiu istotnoi uchasti u profesiinomu uchasnyku fondovoho rynku abo zbilshennia yii takym chynom, shcho zaznachena osoba bude priamo chy oposeredkovano volodity abo kontroliuvaty 10, 25, 50 i 75 vidsotkiv statutnoho kapitalu takoho uchasnyka chy prava holosu prydbanykh aktsii (chastok) v yoho orhanakh upravlinnia : Rishennia Natsionalnoi komisii z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku vid 13 bereznia 2012 r. № 394 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2012. – № 36. – St. 1361.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro poriadok podannia vidomostei pro strukturu vlasnosti : Postanova Pravlinnia Natsionalnoho banku Ukrainy vid 8 veresnia 2011 r. № 306 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2011. – № 84. – St. 3092.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro poriadok podannia zaiav do Antymonopolnoho komitetu Ukrainy pro poperednie otrymannia dozvolu na kontsentratsiiu subiektiv hospodariuvannia : Rozporiadzhennia Antymonopolnoho komitetu Ukrainy № 33-r vid 19 liutoho 2002 r. // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2002. – № 13. – St. 679.

Pro zatverdzhennia Poriadku pohodzhennia kandydatur kerivnykiv fondovykh birzh i vymohy do takykh kerivnykiv pid chas yikh perebuvannia na posadi : Rishennia NKTsPFR vid 22 sichnia 2013 roku № 64 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2013. – № 19. – St. 661.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro hlobalnyi sertyfikat ta tymchasovyi hlobalnyi sertyfikat : Rishennia NKTsPFR vid 30 lypnia 2013 r. № 1332 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. − 2013. − № 71. – St. 2630.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro vymohy do standartnoi (typovoi) formy vyhotovlennia vekselnykh blankiv : Rishennia NKTsPFR vid 03 veresnia 2013 r. № 1681 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2013. – № 77. – St. 2877.

Pro zatverdzhennia Pravyl vyhotovlennia blankiv tsinnykh paperiv i dokumentiv suvoroho obliku : Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 25 lystopada 1993 r. № 98, Sluzhby bezpeky Ukrainy vid 15 lystopada 1993 r. № 118, Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy vid 24 lystopada 1993 r. № 740 [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu : zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0008-94.

Pravyla vyznachennia upovnovazhenym reitynhovym ahentstvom reitynhovoi otsinky za Natsionalnoiu reitynhovoiu shkaloiu: rishenniam DKTsPFR vid 21.05.2007 r. № 1042 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. - 2007. - № 43. – St. 1742.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro poriadok rozmishchennia, obihu ta vykupu tsinnykh paperiv instytutu spilnoho investuvannia : Rishennia NKTsPFR vid 30 lypnia 2013 r. № 1338 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2013. – № 74.– St. 2745.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro poriadok zdiisnennia emisii oblihatsii pidpryiemstv, oblihatsii mizhnarodnykh finansovykh orhanizatsii ta yikh obihu : Rishennia NKTsPFR vid 27 hrudnia 2013 roku № 2998 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2014. – № 12. – St. 384.

Pro zatverdzhennia Polozhennia shchodo orhanizatsii diialnosti bankiv ta yikh vidokremlenykh pidrozdiliv pry zdiisnenni nymy profesiinoi diialnosti na fondovomu rynku : Rishennia NKTsPFR vid 16 hrudnia 2014 r. № 1708 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2015. – № 4. – St. 79.

Pro tsinni papery ta fondovyi rynok: Zakon Ukrainy vid 23 liutoho 2006 r. / Ofitsiinyi Visnyk Ukrainy. – 2006. – № 13. – St. 857.

Pro aktsionerni tovarystva : Zakon Ukrainy vid 17 veresnia 2008 roku № 514- VI // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. − 2008. – № 50-51. – St. 384.

Pro ipoteku: Zakon Ukrainy vid 05 chervnia 2003 r. № 898-IV // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2003. – № 38. – St. 313.

Pro ipotechne kredytuvannia, operatsii z konsolidovanym ipotechnym borhom ta ipotechni sertyfikaty : Zakon Ukrainy vid 19 chervnia 2003 r. № 979-IV // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2004. – № 1. – St. 1.

Pro finansovo-kredytni mekhanizmy i upravlinnia mainom pry budivnytstvi zhytla ta operatsiiakh z nerukhomistiu: Zakon Ukrainy vid 19 chervnia 2003 r. № 978-IV // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2003. – № 52. – St. 377.

Pro obih vekseliv v Ukraini : Zakon Ukrainy vid 5 kvitnia 2001 r. // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. − 2001. – № 24. – St. 126.

Polozhennia pro vstanovlennia oznak fiktyvnosti emitentiv tsinnykh paperiv ta vkliuchennia takykh emitentiv do pereliku (spysku) emitentiv, shcho maiut oznaky fiktyvnosti : Rishennia NKTsPFR vid 14 zhovtnia 2014 r. № 1360 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2014. – № 92. – St. 2662.

Pro zatverdzhennia Poriadku ta umov vydachi litsenzii na provadzhennia okremykh vydiv profesiinoi diialnosti na fondovomu rynku (rynku tsinnykh paperiv), pereoformlennia litsenzii, vydachi dublikata ta kopii litsenzii: Rishennia NKTsPFR vid 14 travnia 2013 r. № 817 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2013. − № 48. – St. 1736.

Pro zatverdzhennia Litsenziinykh umov provadzhennia profesiinoi diialnosti na fondovomu rynku (rynku tsinnykh paperiv) – diialnosti z torhivli tsinnymy paperamy: Rishennia NKTsPFR vid 14 travnia 2013 r. № 819 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2013. − № 52. – St. 1911.

Pro zatverdzhennia Litsenziinykh umov provadzhennia profesiinoi diialnosti na rynku tsinnykh paperiv − diialnosti z upravlinnia ipotechnym pokryttiam. Rishennia NKTsPFR vid 7 liutoho 2012 r. № 235 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2012. – № 19. − St. 730.

Pro zatverdzhennia Litsenziinykh umov provadzhennia profesiinoi diialnosti na fondovomu rynku (rynku tsinnykh paperiv) − diialnosti z upravlinnia aktyvamy instytutsiinykh investoriv (diialnosti z upravlinnia aktyvamy): Rishennia NKTsPFR vid 23 lypnia 2013 r. № 1281 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. − 2013. – № 76. – St. 2835.

Pro zatverdzhennia Litsenziinykh umov provadzhennia profesiinoi diialnosti na fondovomu rynku (rynku tsinnykh paperiv) − depozytarnoi diialnosti: Rishennia DKTsPFR vid 14 travnia 2013 r. № 814 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2013. – № 48. – St. 1760.

Pro zatverdzhennia Litsenziinykh umov provadzhennia profesiinoi diialnosti na fondovomu rynku (rynku tsinnykh paperiv) − depozytarnoi diialnosti, a same diialnosti z vedennia reiestru vlasnykiv imennykh tsinnykh paperiv: Rishennia DKTsPFR vid 14 travnia 2013 r. № 815 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2013. – № 48. – St. 1735.

Pro zatverdzhennia Litsenziinykh umov provadzhennia profesiinoi diialnosti na fondovomu rynku (rynku tsinnykh paperiv) − depozytarnoi diialnosti ta klirynhovoi diialnosti: Rishennia NKTsPFR vid 21 travnia 2013 roku № 862 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. − 2013. − № 55. – St. 2000.

Pro zatverdzhennia Litsenziinykh umov provadzhennia profesiinoi diialnosti na fondovomu rynku (rynku tsinnykh paperiv) − diialnosti z orhanizatsii torhivli na fondovomu rynku: Rishennia NKTsPFR vid 14 travnia 2013 r. № 818 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy – 2013. – № 48. – St. 1737.

Pro zatverdzhennia Litsenziinykh umov provadzhennia diialnosti iz zaluchennia koshtiv ustanovnykiv upravlinnia mainom dlia finansuvannia obiektiv budivnytstva ta/abo zdiisnennia operatsii z nerukhomistiu. Rozporiadzhennia Derzhfinposluh vid 24 chervnia 2004 r. № 1225 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2004. – № 30. − St. 2046.

Pro depozytarnu systemu Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 6 lypnia 2012 r. № 5178-VI // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. − 2013. − № 39. – St. 517.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro provadzhennia depozytarnoi diialnosti : Rishenniam NKTsPFR vid 23 kvitnia 2013 r. № 735 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2013. – № 52. – St. 1910.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro poriadok prodazhu v protsesi pryvatyzatsii na fondovykh birzhakh paketiv aktsii aktsionernykh tovarystv : Nakaz FDMU, DKTsPFR, AMK Ukrainy 16 lystopada 1998 r. № 2141/297/9 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 1998. – № 51. – St. 161.

Pro poriadok vydachi, obliku i pohashennia vekseliv, vydanykh pid chas vvezennia v Ukrainu maina yak vnesku inozemnoho investora do statutnoho fondu pidpryiemstva z inozemnymy investytsiiamy, a takozh za dohovoramy (kontraktamy) pro spilnu investytsiinu diialnist, ta splaty vviznoho myta u razi vidchuzhennia tsoho maina : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 7 serpnia 1996 r. № 937 // ZP Ukrainy. – 1996. – № 16.– St. 356.

Poriadok reiestratsii vypuskiv aktsii aktsionernykh tovarystv, stvorenykh do nabrannia chynnosti Zakonom Ukrainy «Pro tsinni papery ta fondovyi rynok», ta perevedennia takykh vypuskiv u systemu depozytarnoho obliku : Rishennia NKTsPFR vid 26 liutoho 2013 r. № 249 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2013. – № 27. – St. 937.

Pro zatverdzhennia Poriadku peredachi informatsii, shcho mistytsia v systemi reiestru vlasnykiv imennykh tsinnykh paperiv, v systemu depozytarnoho obliku : Rishennia NKTsPFR vid 18 kvitnia 2013 r. № 729 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2013. – № 37 . – St. 1320.

Pro zatverdzhennia Vymoh do depozytarnoho dohovoru mizh depozytarnoiu ustanovoiu i Tsentralnym depozytariiem tsinnykh paperiv : Rishennia NKTsPFR vid 06 serpnia 2013 r. № 1410 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2013. – № 74. – St. 2746.

Pro zatverdzhennia Vymoh do dohovoru pro obsluhovuvannia rakhunku v tsinnykh paperakh : Rishennia NKTsPFR 06 serpnia 2013 r. № 1412 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2013. – № 76. – St. 2836.

Pro zatverdzhennia Vymoh do dohovoru pro nadannia reiestru vlasnykiv imennykh tsinnykh paperiv : Rishennia NKTsPFR vid 15 serpnia 2013 r. № 1518 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2013. – № 74. – St. 2753.

Pro zatverdzhennia Vymoh do dohovoru pro provedennia hroshovykh rozrakhunkiv za rezultatamy klirynhu : Rishennia NKTsPFR vid 20 serpnia 2013 r. № 1525 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2013. – № 76. – St. 2838.

Pro zatverdzhennia Vymoh do dohovoru pro obsluhovuvannia klirynhovoi ustanovy ta dohovoru pro obsluhovuvannia Rozrakhunkovoho tsentru : Rishennia NKTsPFR vid 20 serpnia 2013 r. № 1526 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2013. – № 75. – St. 2791.

Pro zatverdzhennia Vymoh do dohovoru pro klirynh ta rozrakhunky za pravochynamy shchodo tsinnykh paperiv (pro nadannia klirynhovykh posluh) : Rishennia NKTsPFR vid 20 serpnia 2013 r. № 1527 / Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2013. – № 76. – St. 2839.

Pro zatverdzhennia Vymoh do dohovoru pro provedennia rozrakhunkiv u tsinnykh paperakh za rezultatamy klirynhu : Rishennia NKTsPFR vid 20 serpnia 2013 r. № 1524 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2013. – № 76. – St. 2837.

Pro zatverdzhennia Vymoh do prohramnykh produktiv na fondovomu rynku : Rishennia NKTsPFR vid 2 zhovtnia 2012 roku № 1342 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2012. – № 84. – St. 3410.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro rozkryttia informatsii emitentamy tsinnykh paperiv : Rishennia NKTsPFR vid 3 hrudnia 2013 roku № 2826 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2013. – № 100. – St. 3699.

Pro rozkryttia informatsii v zahalnomu povidomlenni AT pro provedennia zahalnykh zboriv: Rishennia DKTsPFR vid 26.05.2006 r. № 324 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2006. – № 24. – St. 1788.

Pro poriadok reiestratsii ta opublikuvannia vidomostei pro stvorennia aktsionernoho tovarystva odniieiu osoboiu abo pro prydbannia odniieiu osoboiu usikh aktsii tovarystva : Rishennia DKTsPFR vid 20 zhovtnia 2009 r. № 1207 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2010. – № 3. – St. 132.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro poriadok skladannia ta podannia informatsii shchodo diialnosti samorehulivnykh orhanizatsii ta ob’iednan profesiinykh uchasnykiv fondovoho rynku do Natsionalnoi komisii z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku : Rishennia NKTsPFR vid 6 serpnia 2013 r. № 1407 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2013. – № 72 . – St. 2646.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro poriadok skladannia ta podannia administratyvnykh danykh shchodo diialnosti torhovtsiv tsinnymy paperamy do Natsionalnoi komisii z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku : Rishennia NKTsPFR vid 25 veresnia 2012 r. № 1283 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2012. − № 82. – St. 3324.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro poriadok skladannia ta rozkryttia informatsii kompaniiamy z upravlinnia aktyvamy ta osobamy, shcho zdiisniuiut upravlinnia aktyvamy nederzhavnykh pensiinykh fondiv, ta podannia vidpovidnykh dokumentiv do Natsionalnoi komisii z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku : Rishennia NKTsPFR vid 2 zhovtnia 2012 r. № 1343 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2012. − № 86. – St. 3511.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro poriadok skladannia administratyvnykh danykh shchodo zdiisnennia diialnosti orhanizatoramy torhivli, opryliudnennia informatsii ta podannia vidpovidnykh dokumentiv do Natsionalnoi komisii z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku : Rishennia NKTsPFR vid 25 veresnia 2012 r. № 1284 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2012.– № 82. – St. 3325.

Pro poriadok podannia ta rozmishchennia informatsii v zahalnodostupnii informatsiinii bazi danykh Natsionalnoi komisii z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku pro rynok tsinnykh paperiv torhovtsiamy tsinnymy paperamy ta fondovymy birzhamy : Rishennia NKTsPFR vid 5 liutoho 2013 r. № 131 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2013. − № 19. – St. 662.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro poriadok skladannia administratyvnykh danykh zberihachamy tsinnykh paperiv ta podannia vidpovidnykh dokumentiv do Natsionalnoi komisii z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku : Rishennia NKTsPFR vid 11 veresnia 2012 r. № 1221 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2012. – №78 – St. 3177.

Pro zatverdzhennia Poriadku opryliudnennia Tsentralnym depozytariiem tsinnykh paperiv informatsii pro rezultaty svoiei diialnosti ta strukturu vlasnosti : Rishennia NKTsPFR vid 04 chervnia 2013 r. № 951 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2013. – № 50. – St. 1807.

Pro zatverdzhennia Poriadku nadannia Natsionalnym bankom Ukrainy informatsii shchodo zdiisnennia nym depozytarnoi diialnosti do Natsionalnoi komisii z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku : Rishennia NKTsPFR vid 1 zhovtnia 2013 r. № 2072 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2013. – № 84. – St. 3136.
1
Pro zatverdzhennia Poriadku podannia informatsii upovnovazhenymy reitynhovymy ahentstvamy: Rishennia NKTsPFR vid 11.12.2012 r. № 1767 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2013. – № 4. –St. 121.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro zdiisnennia finansovoho monitorynhu profesiinymy uchasnykamy rynku tsinnykh paperiv : Rishennia NKTsPFR vid 19 lypnia 2012 r. № 995 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2012. – № 64. – St. 2636.

Pro vyznachennia kryteriiv, za yakymy otsiniuietsia ryzyk sub’iekta pervynnoho finansovoho monitorynhu – profesiinoho uchasnyka rynku tsinnykh paperiv buty vykorystanym dlia vidmyvannia dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom, abo finansuvannia teroryzmu : Rishennia NKTsPFR vid 25 hrudnia 2012 r. № 1851 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2013. – № 9. – St. 354.

Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy shchodo podalshoho udoskonalennia administruvannia podatkiv i zboriv : Zakon Ukrainy vid 6 hrudnia 2012 roku № 5519-VI // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2014. – № 8. – St. 91.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro sertyfikatsiiu fakhivtsiv z pytan fondovoho rynku : Rishennia NKTsPFR vid 13 serpnia 2013 r. № 1464 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2013. – № 78. – St. 2915.

Pro zatverdzhennia Profesiinykh vymoh do holovnykh bukhhalteriv profesiinykh uchasnykiv rynku tsinnykh paperiv : Rishennia NKTsPFR vid 25 kvitnia 2013 r. № 769 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. − 2013. – № 40. – St. 1441.

Pro skhvalennia Kontseptualnykh zasad funktsionuvannia zahalnodostupnoi informatsiinoi bazy danykh Natsionalnoi komisii z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku pro rynok tsinnykh paperiv : Rishennia NKTsPFR № 1857 vid 25 hrudnia 2012 r. [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu : http://www.nssmc.gov.ua/law/17336.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro formuvannia informatsiinoi bazy danykh pro rynok tsinnykh paperiv : Rishennia NKTsPFR vid 3 chervnia 2014 r. № 733 / Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2014. – № 54. – St. 1471.

Richnyi zvit NKTsPFR za 2013 rik. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.nssmc.gov.ua/user_files/content/58/1402491205.pdf.
Published
2019-02-22
How to Cite
Kolohoida, O. (2019). The means of state regulation of the stock market legal relationships in Ukraine. Administrative Law and Process, (2(12), 70-85. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/242
Section
Special administrative law