Adapting Ukraine's legislation to EU: current State, problems and prospects

  • Mykhailo Kravchenko Taras Shevchenko National University of Kyiv
Keywords: adaptation, acquis communautaire, the legislation of the European Union Association Agreement

Abstract

The article investigates the current state of the process of adaptation of Ukraine to the EU legislation as one of the priorities of Ukraine's legal system. The paper
analyzed the legal regulation of Adaptation of Ukraine to the EU legislation, the basic problems of low efficiency of adaptation of Ukraine's legislation to the EU legislation. The author suggested ways to improve the process of approximation of Ukraine to EU legislation.

References

Pro Kontseptsiiu Zahalnoderzhavnoi prohramy adaptatsii zakonodavstva Ukrainy do zakonodavstva Yevropeiskoho Soiuzu : Zakon Ukrainy vid 21 lystopada 2002 roku. [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T020228.html.

Pro Zahalnoderzhavnu prohramu adaptatsii zakonodavstva Ukrainy do zakonodavstva Yevropeiskoho Soiuzu. Zakon Ukrainy vid 18 bereznia 2004 roku // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. — 2004. — № 29. — St. 367.

Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony. Zakon Ukrainy vid 16 veresnia 2014 roku // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. — vid 26.09.2014. — № 75.

Pro zatverdzhennia Metodyky vyznachennia kryteriiv yevrointehratsiinoi skladovoi derzhavnykh tsilovykh prohram : Nakaz Ministerstva ekonomiky ta zpytan yevropeiskoi intehratsii Ukrainy vid 16 bereznia 2005 roku № 62 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. — 2005. — № 17. — St. 926.

Velykyi entsyklopedychnyiiurydychnyi slovnyk / Za redaktsiieiu akad. NAN Ukrainy Yu. S. Shemshuchenka. — K. : TOV «Vydavnytstvo «Iurydychna dumka», 2007. — 992 s.

Yashchenko K. Mistse harmonizatsii v protsesi adaptatsii zakonodavstva Ukrainy do zakonodavstva Yevropeiskykh Spivtovarystv / K. Yashchenko // Ukrainskyi chasopys mizhnarodnoho prava. — 2003. — № 1. — S. 55–61.

Adaptatsiia informatsiinoho zakonodavstva Ukrainy do vymoh YeS yak skladova suchasnoho vitchyznianoho pravotvorchoho protsesu: monohrafiia / T. O. Kolomoiets, S. V. Hryshchak; M-vo osvity i nauky Ukrainy, Zapor. nats. un-t, Nats. hirn. un-t. — D. : NHU, 2013. — 164 s.

Yakoviuk I. V. Adaptatsiia zakonodavstva Ukrainy do zakonodavstva Yevropeiskoho Soiuzu : problemy teorii i praktyky. [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://dspace.nulau.edu.ua/bitstream/123456789/2191/1/YAKOVIUK.pdf.

Pro Uriadovyi ofis z pytan yevropeiskoi intehratsii. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 13 serpnia 2014 roku № 346 // Uriadovyi kur’ier. — vid 21.08.2014. — № 152.
Published
2019-02-22
How to Cite
Kravchenko, M. (2019). Adapting Ukraine’s legislation to EU: current State, problems and prospects. Administrative Law and Process, (2(16), 137-146. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/135
Section
Problems of modern law