General characteristics of the misconduct’s legislation of the Bosnia and Herzegovina

  • Pavlo Berzin Taras Shevchenko National University of Kyiv
Keywords: misconduct, features, elements, responsible, law, Yugoslavia, Bosnia and Herzegovina, sanctions, crime

Abstract

The article presents a translation and general characteristics of the legal provisionsof the misconduct’s legislation of the state on the territory of the ex-Yugoslavia (Bosnia and Herzegovina). The content and structure of the provisions of this misconduct’s legislation as «misconduct», «person», «sanctions» are determined. In the article presents a translation of maintenance of structural «components» of the misconduct’s legislation of the Bosnia and Herzegovina, concepts «act», «crime», «misconduct», «active behavior», «subject, instituted criminal proceedings against for a crime», «subject, instituted proceedings against for misconduct», «dispatch responsibility», «behavior», «misconduct’s responsibility» and concept principle misconduct’s legislation, rules awarding sunction for misconduct.

In this article structure misconduct’s legislation, its individual sections, which define the concept of misconduct and sanctions for misconduct are are determined. The concepts of misconduct’s responsibility and misconduct’s sanctions are translated.

The concepts of application of measures of law influence for the feasance of misconducts and the questions of setting of the combined sanctions are translated. The author translated the concepts of principle of humanizing at determination of sanctions in the misconduct’s legislation of the Bosnia and Herzegovina.

References

Tatsii V. Ya., Tiutiuhin V. I., Hrodetskyi Yu.V., Baida A.O. Shche odna sproba «humanizatsii» kryminalnoho zakonodavstva Ukrainy // Visnyk Asotsiatsii kryminalnoho prava Ukrainy. — 2014. — № 1(2). — S. 312–330. — S. 328. [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu: http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/ uploads/2015/07/2_21.pdf; Tatsii V. Ya., Tiutiuhin V. I., Hrodetskyi Yu. V., Baida A. O. Dyskusiini pytannia vstanovlennia vidpovidalnosti za prostupok // Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy. — 2014. — № 2 (77). — S. 122–135.

Ћorovyћ Emyr. Prekrashajno pravo (prema Zakonu o prekrshaјyma yz 2013. hodyne) — autoryzovana predavaњa / Drzhavny unyverzytet u Novomu Pazaru. — Novy Pazar, 2015. — 131 s. — S. 35–39.

Tam samo. — S. 35.

Tatsyi V. Ya., Tiutyhyn V. Y., Kaplyna O. V., Hrodetskyi Yu. V., Baida A.A. Otvetstvennost za prostupok: kontseptualnaia model // Visnyk Asotsiatsii kryminalnoho prava Ukrainy. — 2014. — № 1(2). — S. 48–85. — [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/07/2_5.pdf; Tatsii V. Ya., Tiutiuhin V. I., Hrodetskyi Yu. V., Baida A.O. Shche odna sproba «humanizatsii» kryminalnoho zakonodavstva Ukrainy // Visnyk Asotsiatsii kryminalnoho prava Ukrainy. — 2014. — № 1(2). — S. 312–330. [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/07/2_21.pdf; Tatsii V. Ya., Tiutiuhin V. I., Hrodetskyi Yu. V., Baida A. O. Dyskusiini pytannia vstanovlennia vidpovidalnosti za prostupok // Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy. — 2014. — № 2 (77). — S. 122–135. — S. 134.

Tatsii V. Ya., Tiutiuhin V. I., Hrodetskyi Yu.V., Baida A.O. Shche odna sproba «humanizatsii» kryminalnoho zakonodavstva Ukrainy // Visnyk Asotsiatsii kryminalnoho prava Ukrainy. — 2014. — № 1(2). — S. 312–330. — S. 329. [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu: http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/07/2_21.pdf; Tatsii V. Ya., Tiutiuhin V. I., Hrodetskyi Yu V., Baida A. O. Dyskusiini pytannia vstanovlennia vidpovidalnosti za prostupok // Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy. — 2014. — № 2 (77). — S. 122–135. — S. 133–134.

Tatsii V. Ya., Tiutiuhin V. I., Hrodetskyi Yu. V., Baida A. O. Shche odna sproba «humanizatsii» kryminalnoho zakonodavstva Ukrainy // Visnyk Asotsiatsii kryminalnoho prava Ukrainy. — 2014. — № 1(2). — S. 312–330. — S. 328. [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/07/2_21.pdf; Tatsii V. Ya., Tiutiuhin V. I., Hrodetskyi Yu. V., Baida A. O. Dyskusiini pytannia vstanovlennia vidpovidalnosti za prostupok // Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy. — 2014. — № 2 (77). — S. 122– 135. — S. 133.

Banchuk O. A. Zakonodavstvo pro administratyvni delikty yevropeiskykh derzhav: zahalna kharakterystyka // Administratyvne pravo i protses. — 2015. — № 1 (11). — S. 96–110; Administratyvne deliktne zakonodavstvo: Zarubizhnyi dosvid ta propozytsii reformuvannia v Ukrainy / Avtor-uporiadnyk O. A. Banchuk. — K. : Knyhy dlia biznesu, 2007. — 912 s.; Banchuk A. Pravo ob admyny- stratyvnыkh narushenyiakh: opыt stran Zapadnoy̆ y Vostochnoy̆ Evropы, trebovanyia Evropey̆skoho Suda po pravam cheloveka y standartы Soveta Evropы [Materyal podhotovlen dlia Ofysa BDPYCh OBSE v Kazakhstane]. — 16 s. [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://pravo.org.ua/files/administr/covv/banchuk_pravo_adm_porush_rus.pdf
Published
2019-02-22
How to Cite
Berzin, P. (2019). General characteristics of the misconduct’s legislation of the Bosnia and Herzegovina. Administrative Law and Process, (2(16), 95-107. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/130