College status as a higher education institution in compliance with the Law of Ukraine "On higher education"

  • Tamara Hubanova School of Law "Finance and Law College"
Keywords: higher education, college, education reform, legislation on education, status

Abstract

The article investigates normative legal regulation of the status of college as one of the types of higher education institutions in Ukraine. The article analyzed tthe new provisions of the Law of Ukraine "On Higher Education" and examined issues concerning the definition of the status of the college in higher education in the current legislation of Ukraine.

References

Pro vyshchu osvitu. Zakon Ukrainy vid 01 lypnia 2014 r. № 1556-VII // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. — 2014. — № 37–38. — Ct. 2004.

Folvarochnyi I. V. Modernizatsiia zmistu, metodiv ta form pidhotovky fakhivtsiv na osnovi vyvchennia zarubizhnoho dosvidu. [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://gnpu.edu.ua/files/VIDANNIY/Visnik_12/V12_34.pdf.

Polozhennia pro Vchenu radu Koledzhu. [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://fpk.in.ua/index.php/2011-09-22-20-34-40/2786-polozhennia-pro-vchenu-radukoledzhu.

Polozhennia pro zabezpechennia yakosti osvitnoi diialnosti ta yakosti vyshchoi osvity. [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://fpk.in.ua/index.php/2011-09-22-20-34-40/2805-polozhennia-prozabezpechennia-iakosti-osvitnoi-diialnostita-iakosti-vyshchoi-osvity.

Polozhennia pro orhanizatsiiu navchalnoho protsesu. [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://fpk.in.ua/index.p h p / 2 0 1 1 - 0 9 - 2 2 - 2 0 - 3 4 - 4 0 / 2 8 1 3 -polozhennia-pro-orhanizatsiiu-navchalnohoprotsesu.

Polozhennia pro studentske samovriaduvannia. [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://fpk.in.ua/index.php/2011-09-22-20-34-40/2815-polozhenniapro-studentske-samovriaduvannia.

Kontseptsiia vykhovnoi roboty na 2012-2017 rr. [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://fpk.in.ua/index.php/2011-09-22-20-34-40/2784-kontseptsiia-vykhovnoiroboty-na-2012-2017-rr.

Osvitnia reforma: znyzhennia statusu VNZ? [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://www.euroosvita.net/prog/print.php?id=519.

Elektronna petytsiia «Mistse tekhnikumiv ta koledzhiv v systemi osvity Ukrainy» № 22/018160-ep. [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : https://petition.president.gov.ua/petition/18160.

Elektronna petytsiia «Shchodo statusu tekhnikumiv ta koledzhiv». [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : https://petition.president.gov.ua/petition/17901.

Boichuk I. D. Modeliuvannia profesiinoi pidhotovky studentiv farmatsevtychnoho koledzhu / I. D. Boichuk // Problemy pedahohichnykh tekhnolohii : [zb. nauk. prats]. — Lutsk, 2006. — Vyp. 2–4 (31–33). — S. 198–208.
Published
2019-02-22
How to Cite
Hubanova, T. (2019). College status as a higher education institution in compliance with the Law of Ukraine "On higher education". Administrative Law and Process, (2(16), 76-84. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/128
Section
Special administrative law