General characteristics of the subjects of administrative legal relations in the field of advertising on the Internet

  • Yuliia Shyshka Taras Shevchenko National University of Kyiv
Keywords: advertisers, manufacturers, distributors of advertising, sponsors, Antimonopoly Committee of Ukraine, State Inspection of Ukraine on Consumer Rights Protection

Abstract

The subjects of administrative legal relations in the field of advertising on the Internet can be advertisers, producers, distributors, consumers advertising and public authorities that manage in advertising on the Internet. The law "On Advertising" examines such subjects advertising: — Manufacturer of advertising — a person who is wholly or partly produces advertising;

— Advertiser — a person who is a customer of advertising for its production and / or distribution;

— Distributor of advertising — a person who carries out distribution of advertising.

Also, the law "On Advertising" includes the term "sponsor". However, in Ukrainian legislation sponsor can`t be the subject of administrative relations in the field of advertising on the Internet.

The law "On Advertising" mentioned another subject of advertising — union, or association of enterprises in the field of advertising. Administrative and legal status of the entity in the legislation of Ukraine on advertising defined only at the level of rights, duties and responsibilities of citizens' associations and associations of undertakings mentioned.

But that does not exempt them from the duties and responsibilities as stipulated in the general rules of the law of Ukraine on associations. Unlike the law "On protection of consumers" , the law "On Advertising" stipulates that consumer advertising can be not only physical but also legal entities, which have known or can be proven advertising. The subject of administrative relations in the field of advertising on the Internet is a state that implements its functions through the appropriate authorities.

References

Kodeks Ukrainy pro Administratyvni pravoporushennia : Zakon vid 07.12.1984 № 8073-X. [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/80731-10

Pro Kabinet Ministriv Ukrainy: Zakon vid 27.02.2014 № 794-VII. [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/794-18/print1452795866781136

Pro reklamu : Zakon vid 03.07.1996 № 270/96-VR st. // [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80

Pro zakhyst prav spozhyvachiv : Zakon vid 12.05.1991 № 1023-XII // [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1023-12

Pro Polozhennia pro Derzhavnu inspektsiiu Ukrainy z pytan pratsi : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 06.04.2011 № 386/2011 // [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/386/2011

Pro Polozhennia pro Derzhavnu arkhitekturno-budivelnu inspektsiiu Ukrainy : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 08.04.2011 № 439/2011 // [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/439/2011

Pro Polozhennia pro Derzhavnu inspektsiiu Ukrainy z pytan zakhystu prav spozhyvachiv : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 13.04.2011 № 465/2011 // [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/465/2011

Aver’ianov V. B. Pryntsyp verkhovenstva prava u sferi vykonavchoi vlady: pytannia teorii ta praktyka realizatsii / V. B. Aver’ianov // Pravo Ukrainy. — 2010. — № 3. — S. 72–79.

YnAU otsenyla rыnok medyinoi ynternet-reklamы v 1,014 mlrd hrn // [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://biz.liga.net/all/it/novosti/2981569-inau-otsenila-rynok-mediynoy-internetreklamy-v-1-014-mlrd-grn.htm

Zvit Antymonopolnoho komitetu Ukrainy za 2014 rik [zatverdzhenyi Rozporiadzhenniam Antymonopolnoho komitetu Ukrainy vid 12.03.2015 № 6-rp] // [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=110270&schema=main

Zvit Antymonopolnoho komitetu Ukrainy za 2013 rik [zatverdzhenyi Rozporiadzhenniam Antymonopolnoho komitetu Ukrainy vid 14.03.2014 № 131-r] // [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu: http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=103172&schema=main
Published
2019-02-22
How to Cite
Shyshka, Y. (2019). General characteristics of the subjects of administrative legal relations in the field of advertising on the Internet. Administrative Law and Process, (2(16), 60-68. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/125
Section
Special administrative law