Innovation leading to effectiveness of Polish local communities. Case study: North and Northwest Macro-region

  • Iwona Koza State Professional Institute in Chelm
Keywords: innovation, development, region

Abstract

The purpose of this article is the analysis of aspects related to efficiency and innovation of Polish district cities on the background of the Polish macroregions and countries of the European Union. The research area of this article will be North and Northwest Macro-region of Poland.

An appropriate research tool, consisting of a set of statistical indexes, will be selected. Examples of major cities in the test area will be presented as well. Development strategies of the selected cities will serve as a source of information here. The culmination of the body of the chapter will be applications, the application which can be used for further regional policy in the communities surveyed. The last part of the main body of the article will be applications, which can be used for further regional policy in the communities surveyed.

Regional research, knowledge and innovation depend on many factors – culture business, skills, education and training institutions, innovation support services, technology transfer mechanisms, regional infrastructure, mobility of researchers, funding sources, and creative potential.

Poland, in terms of the value of GDP per capita expressed in purchasing power parity, in the period took the 10th place among the 28 countries belonging to the European Union. When it comes to employment in the area of research and development, in the period the number of both employed and research and development active units and incurred by them increased. In the structure of the employed workers prevailed for research and higher education sector.

References

Biała księga obszarów metropolitalnych, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2013

Błaszczuk D. J., Zarządzanie ryzykiem w świetle teorii kierowania, Zarządzanie Ryzykiem Nr 26 (2008); Brol R., Raszkowski A. (ed.), Problemy rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2011
Cieślak M., Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, WN PWN, Warszawa 1997

Ciriaci D., Moncada P., Castello P. i Voigt P., Innovation and job creation: a sustainable relation?; Dokumenty robocze IPTS o działalności w zakresie badań naukowych, rozwoju i innowacji prowadzonej przez korporacje, seria nr 1/2013, Komisja Europejska

Conte A., Efficiency of R&D spending at national and regional level, (Efektywność wydatków na szczeblu krajowym i regionalnym przeznaczonych na badania naukowe i rozwój), Wspólne Centrum Badawcze, Komisja Europejska Europejska, 2014

Dolnicki B (p.r.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo LEX, Warszawa 2014

Edwarczyk B., Rozwój obszarów metropolitalnych w świetle transformacji samorządu terytorialnego w Polsce w latach 1990-2014, [w]: Polska – 25 lat samorządu terytorialnego, Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, z. 3, 2015

Eurostat, Statistical books, Eurostat regional yearbook 2015, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7018888/KS-HA-15-001-EN-N.pdf/6f0d4095-5e7a-4aab-af28-d255e2bcb395;

Eurostat, Statistical books, Key figures on Europe, 2015 edition, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7072644/KS-EI-15-001-EN-N.pdf/318ee884-50d6-48f0-b086-4410da85d6b6

Fedan R. (ed.), Budowanie strategii wzrostu wartości przedsiębiorstw i regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, pp. 6 i n. and Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030

Forlicz S. (ed.), Metody ilościowe w ekonomii, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2008

Gawroński H., Zarządzanie publiczne w polskich samorządach terytorialnych, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Elbląg 2014

Gollin M. A., Driving innovation, Cambridge University Press, Londyn 2008

Gonet W., Kredyty, pożyczki, obligacje w gospodarce finansowej samorządu terytorialnego, Monografie i opracowania 543, Of. Wyd. SGH, Warszawa, 2006
http://ec.europa.eu/eurostat

http://stat.gov.pl/bdl/app/miejsc_w.dims?p_id=25282&p_token=1662301702

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, For a European Industrial Renaissance / COM/2014/ 014 final, http://eur-lex.europa.eu/legalco n t e n t / E N / A L L / ? u r i = C E L E -X%3A52014DC0014

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Badania naukowe i Innowacje jako źródło ponownego wzrostu gospodarczego /SWD/2014/181 final/,http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1432400330995&uri=CELEX:52014DC0339

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012

Liszewski S. (ed.), Geografia urbanistyczna, WN PWN, Warszawa 2012

Makieła Z., Przedsiębiorczość i innowacyjność terytorialna, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013

Marciniak S., Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy współczesności, WN PWN, Warszawa 2013

Markowski T., Teoretyczne podstawy rozwoju regionalnego i lokalnego, [w:]: Strzelecki Z., Gospodarka regionalna i lokalna,WN PWN, Warszawa 2008; 25. Ostrom E., Governing the commons: the evolution of institutions for collective action, Cambridge University Press, Cambridge, New York 2008

Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, WN PWN, Warszawa 2005

Ponsard C. (red.), Ekonomiczna analiza przestrzenna, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1992;

Porras J. I., Collins J., Building your company’s vision, Harvard Business Review, wrzesień — pażdziernik 1996

Raport OECD z 2011 r., Productivity and growth accounting

Raport Polska 2011. Gospodarka — Społeczeństwo — Regiony czy Raport o stanie przestrzennego zagospodarowania kraju„Polska przestrzeń” (2007)

Rogoziński K., Panasiuk A. (ed.), Zarządzanie organizacjami usługowymi, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012

Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, WN PWN, Warszawa, 1997

Sprawozdanie z 2013 r. na temat konkurencyjności Unii innowacji, SWD(2013) 505

Staniłko J. F., Ostatni dzwonek, „Gość niedzielny”, 7 II 2016

Stępień J., W poszukiwaniu współczesnego kształtu samorządu terytorialnego, [in]: Polska – 25 lat samorządu terytorialnego, Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, z. 3, 2015

Strahl D. (ed.), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2006

Strategia rozwoju Gdańska: www. gdansk.pl/strategia

Strategia rozwoju Olsztyna: https:// www.olsztyn.eu/...strategiczne/strategiarozwoju-miasta.html

Strategia rozwoju Poznania: http:// www.poznan.pl/mim/main/strategia-rozwojumiasta-poznania-do-roku-2030-aktualizacja-2013,p,14886,26640,26644.html

Strategia rozwoju Szczecina: www. szczecin.eu/sites/default/.../strategia_rozwoju_szczecina_2025.pdf

Strategia rozwoju Torunia: http:// www.torun.pl/pl/rozwoj/miejskie-programy-rozwojowe/strategia-rozwoju-miasta-torunia-do-roku-2020;

Strategia rozwoju Zielonej Góry: bip.zielonagora.pl/45/Strategia_rozwoju_miasta/

Zeliaś A., Metody statystyczne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000

Zorska A. (ed.), Chaos czy twórcza destrukcja? Ku nowym modelom w gospodarce i polityce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
Published
2019-02-22
How to Cite
Koza, I. (2019). Innovation leading to effectiveness of Polish local communities. Case study: North and Northwest Macro-region. Administrative Law and Process, (3(17), 181-201. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/117