Legal regulation of the diplomatic service in Ukraine

  • Liudmyla Zabolotna Taras Shevchenko National University of Kyiv
Keywords: diplomatic service, diplomatic immunity, civil servant, administrative legal status, legal personality

Abstract

The paper addresses administrative legal status of diplomatic service civil servants. The author reveals legal and administrative nature of the diplomatic service bodies, especially their diplomatic immunity. The author has proved that the legal status of the diplomatic service civil servants reflects prescribed in legal regulations standards of conduct implemented by public administration in foreign relations. External and protective state approved by representatives of civil society have been reflected. Subjective, personalized and integrative approaches to understanding administrative and legal status of the diplomatic service civil servants allow to perform their functions relying on a form of diplomatic immunity of the diplomatic service civil servants. The diplomatic immunity has been interpreted both in objective and in subjective sense. Objective sense of this legal category has been defined as legally prescribed regulatory framework relating to privileges, exemptions, advantages and benefits provided the diplomatic service civil servants to avoid a deterioration of their legal status and to promote a proper exercise of foreign policy by public administration. Subjective sense has been shown as guaranteed by supranational and national law possibility of the diplomatic service civil servants to take advantage of privileges, exemptions, advantages and benefits in order to be exempt from certain duties and legal liability. Forms of the diplomatic immunity have been differentiated according to the performance of public functions that gets a manifestation in a variety of legal safeguarding forms. The author focuses on the diplomatic immunity of the diplomatic service civil servants as not absolute guarantee of public interest in proper representation of Ukraine in foreign relations. It has been suggested to provide the regulation of such relations at international and national (constitutional, legislative) level, taking into account the supranational principles of European law.

References

Humeniuk B. I. Suchasna dyplomatychna sluzhba : [navch. posib.] / B. I. Humeniuk, O. V. Shcherba. — K. : Lybid, 2001. — 255 s.

Honcharova A. O. Dyplomatychna sluzhba yak skladova chastyna derzhavnoi sluzhby Ukrainy / A. O. Honcharova // Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia. — 2011. — № 1. — S. 420–424.

Pro derzhavnu sluzhbu : Zakon Ukrainy vid 16.12.1993 № 3723-XII : iz zm. i dop.stanom na 01.05.2016 // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. — 1993. — № 52. — St. 490.

Pro derzhavnu sluzhbu : Zakon Ukrainy vid 10.12.2015 № 889-VIII // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. — 2016. — № 4. — St. 43.

Pro dyplomatychnu sluzhbu : Zakon Ukrainy vid 20.09.2001 № 2728-III : iz zm. i dop. stanom na 01.05.2016 // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. — 2002. — № 5. — St. 29.

Ukhvala Vyshchoho administratyvnoho sudu Ukrainy vid 22.10.2015 № K/800/17921/15 [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/52817418.

Ukhvala Vyshchoho administratyvnoho sudu Ukrainy vid 19,12,2012 № K-24461/10 [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/28322246.

Ukhvala Vyshchoho administratyvnoho sudu Ukrainy vid 13.04.2011 № K-35828/09 [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/15593547.

Postanova Shevchenkivskoho raionnoho sudu m. Kyieva vid 09.11.2015 u spravi № 761/29946/15-p [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53252282.

Ukhvala Vyshchoho administratyvnoho sudu Ukrainy vid 27.09.2012 u spravi № 2a-8433/12/2670 [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/26318072.

Teoriia derzhavy i prava: Akademichnyi kurs : [pidruch.] / N. M. Onishchenko, O. V. Zaichuk. — K. : Yurinkom Inter, 2008. — 688 c.

Lukasheva E. A. Pravovoi status cheloveka y hrazhdanyna // Prava cheloveka : [ucheb. dlia vuzov] / E. A. Lukasheva ; Pod red. E. A. Lukashevoi. — M. : Norma; YNFRA-M, 1999. — S. 91–102.

Lytvyn O. V. Administratyvno-pravove rehuliuvannia statusu derzhavnoho sluzhbovtsia v Ukraini : dys. ... kand. yuryd. nauk : 12.00.07 / Lytvyn Oleksii Valeriiovych ; Natsionalnyi universytet derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy. — Irpin, 2009. — 210 s.

Teoryia hosudarstva y prava : [ucheb. dlia vuzov] / V. M. Korelskyi, V. D. Perevalova. — M. : NORMA-YNFA, 2002. — 616 s.

Kolodii A. M. Prava, svobody i obov’iazky hromadianyna v Ukraini : [pidruch.] / A. M. Kolodii, A. Yu. Oliinyk. — K. : Pravova yednist, 2008. — 350 s.

Todыka Yu. N., Todыka O. Yu. Konstytutsyonno-pravoi status cheloveka y hrazhdanyna v Ukrayne / Yu. N. Todыka, O. Yu. Todыka. — K. : Vydavnychyi dim «InIure», 2004. — 367 s.

Malko A. V. Teoryia hosudarstva y prava : [ucheb.] / A. V. Malko, N. Y. Matuzov. — M. : Yuryst, 1996. — 384 s.

Panchyshyn A. V. Poniattia, oznaky ta struktura katehorii «pravovyi status» / A. V. Panchyshyn // Chasopys Kyivskoho universytetu prava. — 2010. — № 2. — S. 95–98.

Matuzov N. Y. Pravovoi status lychnosty: poniatye, struktura, vydы // Teoryia hosudarstva y prava : [kurs lektsyi] / Pod red. N. Y. Matuzova, A. V. Malko. — 2-e yzd., pererab. y dop. — M. : Yuryst, 2000. — S. 263–269.

Vytruk N. V. Osnovы teoryy pravovoho polozhenyia lychnosty v sotsyalystycheskom obshchestve / N. V. Vytruk. — M. : Nauka, 1979. — 229 s.

Voevodyn L. D. Yndyvydualnoe y kollektyvnoe v konstytutsyonnom statuse lychnosty / L. D. Voevodyn // Vestnyk Moskovskoho unyversyteta. — Ser. 11. Pravo. — 1997. — № 5. — S. 3–20.

Mezhdunarodnoe pravo: sbornyk dokumentov / Pod red. A. N. Talalaeva. — M. : Yuryd. lyt., 2000. — 898 s.

Videnska konventsiia pro dyplomatychni znosyny : Mizhnarodnyi akt vid 18.04.1961 : ratyfikovano Ukazom Prezydii Verkhovnoi Rady SRSR vid 11.02.1964 // Vidomosti Verkhovnoi Rady URSR. — 1964. — № 18. — St. 199.

Deistvuiushchee mezhdunarodnoe pravo : v 3 t. — T. 1 : Razd. 1-13 / Sost.: Yu. M. Kolosov, Э. S. Kryvchykova. — M. : Yzd-vo Mosk. nezavysymoho yn-ta mezhdunar. prava, 1996. — 860 c.

Mykheienko M. M. Pytannia dyplomatychnoho imunitetu i pravovoi dopomohy v proekti novoho KPK Ukrainy / M. M. Mykheienko // Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy. — 1995. — № 2. — S. 131–138.

Obshchaia teoryia hosudarstva y prava. Akademychnыi kurs : v 3 t. — T. 3 / Pod red. M. N. Marchenko. — M. : YKD «Zertsalo-M», 2001. — 528 s.

Koziuk M. N. Pravovoe ravenstvo y pryvylehyia deputatskoi neprykosnovennosty / M. N. Koziuk // Lychnost y vlast : mezhvuzovskyi sbornyk nauchnыkh rabot. — Rostov-na-Donu : Yzd-vo Rost. VSh MVD RF, 1995. — S. 162–172.

Bakhrakh D. N. Pravovыe lhotы / D. N. Bakhrakh // Spravedlyvost y pravo. — 1989. — № 6. — S. 74–78.

Malko A. V. Immunitety v pravi: zahalnoteoretychni problemy / A. V. Malko // Vestnyk Volzhskoho unyversyteta ym. V. Y. Tatyshcheva. Seryia : Yurysprudentsyia. —1999. — Vыp. 6. — S. 17–23.

Myroshnyk S. V. Pravovыe stymulы v rossyiskom zakonodatelstve : avtoref. dyss. ... kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.01 «Teoryia prava y hosudarstva; ystoryia prava y hosudarstva; ystoryia polytycheskykh y pravovыkh uchenyi» / S. V. Myroshnyk. — Rostov-na-Donu : Severokavkazskaia hosudarstvennoi sluzhbы, 1997. — 33 s.

Daev V. H. Ymmunytetы v uholovno-protsessualnoi deiatelnosty / V. H. Daev // Pravovedenye. — 1992. — № 3. — S. 45–49.

Yurydychna entsyklopediia : v 6 t. — T. 2 : D-I / Pid red. Yu.S. Shemshuchenko. — K. : «Ukr. entsykl.», 1999. — 744 s.

Tkalia O. V. Teoretychne obgruntuvannia imunitetu yak osoblyvoi pravovoi katehorii / O. V. Tkalia // Aktualni problemy derzhavy i prava. — 2008. — Vyp. 43. — S. 234–243.

Kobrin A. Spivvidnoshennia pravovoho imunitetu ta sumizhnykh poniat / A. Kobrin // Aktualni pytannia derzhavotvorennia v Ukraini : materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii studentiv, aspirantiv ta molodykh uchenykh (21 kvit. 2011 r.). — K. : Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr «Kyivskyi universytet», 2011. — C. 29–30.

Pravo Soveta Evropы y Rossyia : [sbornyk dokumentov y materyalov] / Pod red Y. P. Skvortsova. — Krasnodar : Sovetskaia Kuban, 1996. — 301 s.

Muzyka A. Osobysti dyplomatychni pryvilei ta imunitety: problemy teorii ta praktyky vykorystannia / A. Muzyka // Pravo Ukrainy. — 2007. — № 5. — S. 91–96.

Matveeva T. D. Mezhdunarodnoe pravo : [kurs lektsyi] / T. D. Matveeva. — M. : Yzd-vo RAHS, 2001. — 628 s.

Sandrovskyi K. K. Dyplomatycheskoe pravo / K. K. Sandrovskyi. — K. : Vyshcha shkola, 1981. — 745 s.

Nykolaev A. Dyplomatycheskye pryvylehyy y ymmunytetы / A. Nykolaev // Mezhdunarodnaia zhyzn. — 1983. — № 8. — S. 152–155.

Mizhnarodne pravo. Osnovni haluzi : [pidruch.] / V. H. Butkevych, S. A. Voitovych, O. M. Hryhorov ta in. — K. : Lybid, 2004. — 816 s.

Published
2019-02-22
How to Cite
Zabolotna, L. (2019). Legal regulation of the diplomatic service in Ukraine. Administrative Law and Process, (3(17), 75-87. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/103
Section
Special administrative law