Sources of administrative tort law

  • Mykolala Sambor Pryluky Police Department of the Main Directorate of the National Police in the Chernihiv region
Keywords: source of law, administrative tort law, types of sources of administrative tort law

Abstract

This article discusses theoretical issues related to the clarification of the definition of «source of administrative tort law». Based on the achievements of the theory of law, administrative law, the analysis of the sources of administrative tort law. It is proposed to determine the source copyright administrative tort law and their peculiarities.

References

Admynystratyvnoe pravo : uchebnyk / D. N. Bakhrakh, B. V. Rossynskyi, Yu. N. Starylov. — 3-e yzd., peresmotr. Y dop. — M. : Norma, 2008. — 816 s.

Tykhomyrov Yu. A. Admynystratyvnoe pravo y protsess: polnыi kurs. — M. : 2001. — 652 s. [Эlektronnыi resurs]. — Rezhym dostupa : http://www.alleng.ru/d/jur/jur726.htm.

Nersesiants V. S. Obshchaia teoryia prava y hosudarstva. Uchebnyk dlia yurydycheskykh vuzov y fakultetov. — M. : Yzdatelskaia hruppa NORMA-YNFRA – M, 1999. — 552 s.

Rabinovych P. M. Dzherelo prava // Yurydychna entsyklopediia: v 6 t. / [Shemshuchenko Yu. S. (holova redkol.), Burchak F. H., Ziabliuk M. P. ta in.]. — K. : «Ukr. entsykl.», 1998. — T. 2: D-I. — 1999. — S. 171–172.

Shershenevych H. F. Obshchaia teoryia prava. Tom 1-2, Moskva, Yzdanye Br. Bashmakovыkh, 1910 h. [Эlektronnыi resurs]. — Rezhym dostupa : http://weblibrary.at.ua/load/11-1-0-89.

Marchenko M. N. Teoryia hosudarstva y prava: uchebnyk / M. N. Marchenko. — [2-e yzd. pererab. y dop.]. — M. : TK Velby, Yzd-vo Prospekt, 2004. — 640 s.

Parkhomenko N. M. Dzherela prava: teoretyko-metodolohichni zasady: avtoref. dys… dokt. yuryd. nauk po spets. 12.00.01. — teoriia ta istoriia derzhavy i prava; istoriia politychnykh i pravovykh uchen. — K., 2009. — 32 s.

Alekseev S. S. Sobranye sochynenyi. V 10 t. [+ Spravoch. tom]. Tom 4: Lynyia prava. Kontseptsyia: Sochynenyia 1990-kh — 2009 hodov. — M. : Statut, 2010. — 544 s.

Kolpakov V. K. Administratyvna vidpovidalnist (administratyvno-deliktne pravo) : navch. posib. / V. K. Kolpakov. — K. : Yurinkom Inter, 2008. — 256 s.

Usenko I. B. Zvychai pravovyi // Yurydychna entsyklopediia: v 6 t. / [Shemshuchenko Yu. S. (holova redkol.), Burchak F. H., Ziabliuk M. P. ta in.]. — K. : «Ukr. entsykl.», 1998. — T. 2: D-I. — 1999. — 568 s.

Usenko I. B. Zvychai // Yurydychna entsyklopediia: v 6 t. / [Shemshuchenko Yu. S. (holova redkol.), Burchak F. H., Ziabliuk M. P. ta in.]. — K.: «Ukr. entsykl.», 1998. — T. 2: D-I. — 1999. — 568 s.
Published
2019-02-22
How to Cite
Sambor, M. (2019). Sources of administrative tort law. Administrative Law and Process, (3(17), 54-64. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/101
Section
General administrative law