Separate issues of public administration bodies’ activity in the sphere of citizens' rights protection

  • Valeriia Bielinhio Taras Shevchenko National University of Kyiv
  • Petro Dikhtiievskyi Taras Shevchenko National University of Kyiv
Keywords: public administration, executive power, local self-government, protection of citizen’s rights, services, administrative-legal relations, review, appeals, complaint

Abstract

The article analyzes theoretical approaches to the definition of "public administration". Own view of the concept have been proposed, as well as public administration bodies in Ukraine identified. The procedure of rendering public services as a result of the public administration body’s activity has been described. Special attention has been paid to realization of citizens right to administrative review against decisions, actions of public administration bodies, proposals have been submitted with regard to improving legislation in this area.

References

Aver’ianov V. B. Prava hromadian u sferi vykonavchoi vlady: administratyvno-pravove zabezpechennia realizatsii ta zakhystu: Monohraf. / Kol. avt.; Za zah. red. V. B. Aver’ianova. — D.: In-t derzh. i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy; Dniprop. derzh. un-t vnutr. sprav; Lira LTD, 2008. — 588 s.

Averianov V. B. Reformuvannia ukrainskoho administratyvnoho prava: gruntovnyi pryvid dlia teoretychnoi dyskusii / V. B. Averianov // Pravo Ukrainy. — 2003. — № 5. — S. 117–119.

Antyreiderskyi zakon, dlia koho vin? [Elektronnyi resurs] // zastupnyk Ministra yustytsii Pavlo Moroz. — 2016. — Rezhym dostupu do resursu: http://ua.censor.net.ua/blogs/4053/antyreyiderskyyi_zakon_dlya_kogo_vin

Afanasiev K. K. Administratyvno-pravovyi zakhyst prav hromadian : navch.-metod. pos. / [K. K. Afanasiev, V. V. Hostiev, Ye. O. Nesvit ta in.]; MVS Ukrainy, Luhan. derzh. un-t vnutr. sprav im. Ye. O. Didorenka. — Luhansk : RVV LDUVS im. Ye. O. Didorenka, 2011. — 280 s.

Halunko V. V. Administratyvne pravo Ukrainy v suchasnykh umovakh (vyklyky pochatku KhKhI stolittia) / V. V. Halunko, V. I. Olefir, M. P. Pykhtin ta in.; Za red..V. V. Halunka. — Kherson, 2010. — 376 s.

Hnydiuk N. Vyznachennia poniattia publichnoi administratsii v ACQUIS COMMUNAUTAIRE / N. Hnydiuk // Zakonodavstvo Ukrainy. Naukovo-praktychni komentari. — 2006. — № 10. — S. 74–77.

Derzhavna vykonavcha ta reiestratsiina sluzhby budut likvidovani [Elektronnyi resurs] // zastupnyk Ministra yustytsii Nataliia Sevostianova. — 2015. — Rezhym dostupu do resursu: http://old.minjust.gov.ua/news/46653.

Koliushko I., Tymoshchuk V. Reforma publichnoi administratsii na mistsevomu ta rehionalnomu rivniakh yak odyn z napriamiv administratyvnoi reformy / I. Koliushko, V. Tymoshchuk // Problemy transformatsii terytorialnoi orhanizatsii vlady : zb. materialiv ta dok. / nauk. red. M. Pukhtynskyi. — K., 2005. — S. 254–261.

Kolpakov V. K. Administratyvna vidpovidalnist (administratyvno-deliktne pravo) : navch. posib. / V. K. Kolpakov. — K. : Yurinkom Inter, 2008. — 256 s.

Kolpakov V. K. Predmet administratyvnoho prava: suchasnyi vymir / V. K. Kolpakov // Yurydychna Ukraina. — 2008. — № 3. — S. 33–38.

Komashko M. V. Deiaki problemni pytannia delehuvannia povnovazhen u sferi zdiisnennia mistsevoho samovriaduvannia / M. V. Komashko // Derzhava ta rehiony. Ser.: Pravo. — 2001. — № 2. — S. 27–31.

Konstytutsiia Ukrainy vid 28.06.1996 roku № 254k/96-VR // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. — 1996. — № 30. — St. 141; z nastupnymy zminamy.

Paneiko Yu. Teoretychni osnovy samovriaduvannia / Yu. L. Paneiko. — L. : Litopys, 2002. — 196 s.

Pytannia optymizatsii diialnosti tsentralnykh orhaniv vykonavchoi vlady systemy yustytsii: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 21.01.2015 r. № 17; z nastupnymy zminamy ta dopovnenniamy [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/17-2015-%D0%BF.

Polozhenniam pro Departament derzhavnoi reiestratsii ta notariatu Ministerstva yustytsii Ukrainy: Nakaz Ministerstva yustytsii Ukrainy vid 16.06.2016 r. № 3676/k.

Polozhennia pro Ministerstvo yustytsii Ukrainy: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 02.07.2014 r. № 228; z nastupnymy zminamy ta dopovnenniamy [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/228-2014-%D0%BF/page.

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv shchodo zaprovadzhennia yevropeiskykh standartiv zakhystu prav vlasnosti ta ekonomichnykh interesiv hromadian ta investoriv: proekt Zakonu Ukrainy vid 05.09.2016 r. № 5067 [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59923.

Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro derzhavnu reiestratsiiu yurydychnykh osib ta fizychnykh osib-pidpryiemtsiv» ta deiakykh inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo detsentralizatsii povnovazhen z derzhavnoi reiestratsii yurydychnykh osib, fizychnykh osib-pidpryiemtsiv ta hromadskykh formuvan: Zakon Ukrainy vid 26.11.2015 roku № 835-VIII // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. — 2016. — № 2. — st. 17.

Pro derzhavnu reiestratsiiu yurydychnykh osib, fizychnykh-osib pidpryiemtsiv ta hromadskykh formuvan: Zakon Ukrainy vid 15.05.2003 r. № 755- IV // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. — 2003. — № 31–32. — St. 263; z nastupnymy zminamy ta dopovnenniamy.

Pro zatverdzhennia Poriadku rozghliadu skarh u sferi derzhavnoi reiestratsii: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 25.12.2015 r. № 1128; z nastupnymy zminamy ta dopovnenniamy [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1128-2015-%D0%BF/paran9#n9.

Pro zvernennia hromadian: Zakon Ukrainy vid 02.10.1996 r. № 393/96-VR // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. — 1996. — № 47. — St. 256; z nastupnymy zminamy ta dopovnenniamy.

Pukhtetska A. A. «Ievropeiskyi administratyvnyi prostir» yak novela ukrainskoi administratyvno-pravovoi nauky: poniatiino-terminolohichna kharakterystyka / A. A. Pukhtetska // Yurydychna Ukraina. — 2006. — № 8. — S. 41–45.

Shemshuchenko Yu. S. Pryntsyp verkhovenstva prava: problemy teorii ta praktyky: u dvokh knyhakh / Za zah. red. Yu. S. Shemshuchenka; [red. kol.: Yu.S. Shemshuchenko (holova)] / Knyha druha: Pryntsyp verkhovenstva prava u diialnosti derzhavy ta v administratyvnomu pravi / Vidp. red. V. B. Aver’ianov. — K. : Konus-Iu, 2008. — 314 s.
Published
2019-02-22
How to Cite
Bielinhio, V., & Dikhtiievskyi, P. (2019). Separate issues of public administration bodies’ activity in the sphere of citizens’ rights protection. Administrative Law and Process, (3(17), 43-53. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/100
Section
General administrative law